VÅR POLITIK

VÅRA IDÉER FÖR ETT BÄTTRE KALMAR KOMMUN
Här kan du läsa om våra prioriteringar i Kalmar kommun.

VALMANIFEST 2018

Moderaternas grundläggande värderingar

Ett samhälle där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.
Moderaternas grundläggande övertygelse är att människor är unika och att människor kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Vår uppgift som politiker är att ge goda förutsättningar för att möjliggöra vars och ens utveckling att styra över sina egna liv. Grunden för unga startar med en bra utbildning och en så trygg uppväxt som möjligt för alla oavsett bakgrund. Ansträngning ska alltid löna sig.

Läs mer här

Förskola och barnomsorg

Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och skolan barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Moderaterna vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund, bostadsort eller andra förutsättningar. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och
tryggt liv som vuxen.

En bra förskola ger en grund att stå på inför kommande skolår och är grundläggande i arbetet mot en likvärdig skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskap avgörs av den enskilda elevens förmågor och insatser – inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund.
Kalmar ska vara en stad där det inte finns några hinder för social rörlighet och i det arbetet är en bra förskola viktig.

Läs mer här

Grund- och gymnasieskolan

Det är i skolan samhället lägger grunden för morgondagen. Det är i skolan eleven lägger grunden för att uppnå sina drömmar och mål för att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet. Alla barn ska ges möjligheten till en bra start i livet och alla barn förtjänar en skola och utbildning i världsklass, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

Läs mer här

Högre utbildning och forskning

Linnéuniversitetet bygger nytt samlat universitet i hamnområdet i centrala Kalmar, som beräknas stå klart 2020. Möjligheten till högre utbildning och forskning är viktigt för Kalmar kommun ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv. Det faktum att vi har ett universitet är en betydelsefull faktor för att Kalmar ska vara en attraktiv stad för såväl näringslivet som
kalmarbor. Att vi har ett delat universitet med en del i Kalmar och en del i Växjö bidrar till regional utveckling i sydöstra delen av Småland.

Läs mer här

Åldras i Kalmar kommun

Det ska vara trivsamt att åldras i Kalmar kommun. I Kalmar ska finnas en hög livskvalitet med guldkant i tillvaron där man ska kunna påverka sin livssituation och vardag. Oavsett hur man bor – hemma eller i  omsorgsboende – ska det finns valmöjligheter för hur man spenderar dagarna.

Läs mer här

Integration

En av de avgörande utmaningarna vi har framför oss handlar om att få alla nyanlända som sökt sig till Kalmar kommun att komma i arbete. Vårt fokus är att de som kommit till Sverige så snabbt som möjligt ska få ett arbete. Det kräver att vi som politiker agerar och gör vad vi kan för att underlätta vägen in i arbete.

Läs mer här

Stöd när den egna kraften inte räcker till

Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika förutsättningar och kan hamna i skeenden eller lägen i sitt liv där man behöver stöd och hjälp från det offentliga, när den egna kraften inte räcker till. Som ansvariga för Kalmar kommun har vi ett brett socialt ansvar som omfattar allt från att motverka utanförskap, sociala problem till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro.

Läs mer här

Trygghet

Alla ska känna sig trygga i Kalmar. Oavsett om det är mitt på dagen, mitt i natten eller när som helst under dygnet. Oavsett hur gammal eller ung man än är ska alla känna sig trygga i Kalmar. Tyvärr visar det sig att allt fler kalmarbor upplever en ökad otrygghet. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Vi kommer att i högre grad jobba med förebyggande insatser runt om i Kalmar kommun.

Läs mer här

Bostäder

Kalmar är en attraktiv stad och kommun, med sin närhet till hav och natur. Många vill bo och leva i Kalmar, vars befolkning stadigt växer för vart år som går. Bostadsbyggandet har gått på högvarv, men det är viktigt att antalet arbetstillfällen växer i takt med antalet Kalmarbor och bostäder. Centrala delar av Kalmar präglas av historien med unik arkitektur, vilket vi alltid ska ta hänsyn till när vi bygger in i framtiden.

Läs mer här

Kultur och fritid

Kalmar är en stad som är rik på sitt varierande utbud av olika evenemang runt om i kommunen. Vår närhet till hav och natur ger fantastiska möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Kulturen och tillgången på fritidsaktiviteter hänger ihop och är viktig för att alla ska kunna leva ett gott liv med livskvalitet i alla åldrar.

Läs mer här

Företagande, jobb och näringsliv

Arbetslösheten har minskat i Kalmar, men det finns fortfarande kalmarbor som inte har ett jobb att gå till. Inom specifika grupper ökar till och med arbetslösheten, trots rådande högkonjunktur, och det är framförallt bland unga utan gymnasiekompetens och nyanlända. I flera avseenden är det avgörande att människor har ett jobb. Att själv kunna försörja sig ger frihet att styra över sina liv. Vi får mer pengar till skola, vård och omsorg när fler jobbar och färre pengar går till bidrag. För varje krona som går till bidrag för en person som kan jobba är en peng som kunde gått till bättre skola, vård, omsorg och trygghet. För moderaterna kommer jobben alltid att vara en viktig del av vår politik.

Läs mer här

VILL DU VETA MER?
Har du frågor om något som vi inte tar upp här?
Kontakt: info(a)kalmarmoderaterna.se