Valfrihet i omsorgen

Att våra äldre har det bra är en av kommunens viktigaste uppgifter. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av stor valfrihet.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Kalmarmoderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett respektfullt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Under pandemin blev det tydligt att vi inte gjort tillräckligt för att förbättra omsorgsverksamheten, trots omfattande omorganisationer och utvecklingsarbete både inom kommunen och regionen. Pandemin visade att mycket måste förändras och göras om från grunden och att nya strukturer behöver byggas upp i delar av omsorgen. Allting i samhället är dynamiskt och förändras allt snabbare och det är lätt att fastna i gamla strukturer. Genom att vi utgår från att äldre samt personer med demenssjukdom inte har exakt likadana behov möter våra idéer var och en efter individens specifika behov och försöker ge varje omsorgstagare det som stimulerar hen bäst. På så vis mår den personen bättre och får en mer harmonisk tillvaro, vilket även ger en mindre tung arbetssituation för personalen. 

Det har visat sig att den geriatriska sjukvårdskompetensen blir allt viktigare för att ge de äldre och ofta multisjuka personerna den bästa vården. Omsorgsverksamheten tillsammans med primärvården kan inte ensamma klara av dessa personers komplicerade situation vilket har blivit allt tydligare under den gångna pandemin. Därför vill vi se att kommunen även höjer sin ambitionsnivå när det gäller hur man behandlar anhöriga, de ska inte slitas ut. Därför är det viktigt att kommunen erbjuder avlastning och stöd i en omfattning som möjliggör att anhöriga orkar att ge så mycket stöd som de själva vill. Anhörigvårdare behöver avlastning och här kan vi bli bättre på att använda en vårdsamordnare eller vårdlots som kan hjälpa till med sjukvårdskontakter och mot oro. Att bygga ett nätverk kring anhöriga är även viktigt för att kunna skapa kontaktytor mellan anhöriga. Kalmar alliansen vill även att Kalmar kommun i högre utsträckning erbjuder omsorgstagare stöd i den digitala kontakten med anhöriga. Ett uppdrag som kan utföras antingen genom hjälp av omsorgspersonal eller genom aktivitetskoordinator. För att möjliggöra och tillgängliggöra det digitala verktyget vill att vi att omsorgstagare erbjuds utbildning för att även på egen hand kunna ha digital kontakt med sina nära och kära.

Vi vill se att Kalmar kommun är en föregångare när det gäller den Nära Vården, att man tar fram en plan för hur detta ska implementeras och ger de resurser som krävs för att ta bort “stuprör” och bygga “hängrännor” mellan olika verksamheter. Allt för att individen ska sättas i centrum.

Enligt Svenskt Näringsliv tillhör omsorgen i Kalmar kommun en av de 25 % med högst kostnad och en av de 25 % med lägst kvalitet. Det anstår inte en kommun som Kalmar. Vår politik behövs och det behövs en intern och extern konkurrensutsättning och valfrihet genom LOV så att vi istället tillhör en av de 25 % som har bäst omsorg i landet. Det har varit någon förbättring till år 2020 men mycket arbete kvarstår. 

Som en övergripande kommentar efter de studiebesök vi har genomfört hos privata aktörer är att kommunen behandlar dem minst sagt styvmoderligt. Det är först på senare tid man ens har börjat få ta del av dokument och planer men det är oftast när man själv ber om det. Här behöver kommunen ändra sitt fokus och istället se dem som en samarbetspartner. Vi vill att kommunen arbetar fram en strategi för hur man ska förhålla sig till andra aktörer som erbjuder välfärdstjänster. Alla äldre i Kalmar kommun är Kalmar kommuns invånare oavsett vilken aktör de väljer inom hemtjänst eller boende.

Att våra äldre har det bra är en av kommunens viktigaste uppgifter. Det är ett arbete som stått stilla alldeles för länge där man ofta försöker ge sken av att vi är bättre än vi är. Vi behöver stora förändringar både i smått och stort. 

 • Vi vill att man utreder möjligheterna för att kunna ha en regionalt ansvarig specialistläkare med ansvar för omsorgen i kommunen.
 • Vi vill att man inför att varje avdelning har en undersköterska med kompetens inom palliativ vård. Vi vill även att en sjuksköterska med samma kompetens ska finnas tillgänglig
 • Vi vill att varje särskilt boende utrustad med utrustning för att utföra grundläggande undersökningar. 
 • Vi vill att kommunen tar fram en digital agenda för omsorgen. 
 • Vi vill att Kalmar kommun erbjuder alla omsorgstagare stöd i den digitala kontakten med anhöriga. 
 • Vi vill att de omsorgstagare som vill erbjuds utbildning för att på egen hand kunna ha digital kontakt med sina nära och kära. 
 • Vi vill ta fram en pandemi- och epidemiplan som är specifik för omsorgen.
 • Vi vill att “fysisk aktivitet på recept för seniorer” används inom omsorgen. 
 • Vi vill erbjuda massage på äldreboende i Kalmar. 
 • Vi vill att kommunen inleder ett IOP mot den ofrivilliga ensamheten
 • Vi vill att “social aktivitet på recept för seniorer” används inom omsorgen. 
 • Vi vill ha ett ökat samarbete mellan volontärgrupper och omsorgen.
 • Vi vill att kommunen utreder hur man kan arbeta med extraarbete för gymnasieungdomar för att minska ensamheten hos våra äldre. 
 • Vi vill att kommunen utreder hur man kan skapa guldkant på tillvaron för våra äldre vid högtider. 
 • Viktigt att tänka på att omsorgstagare och anhörig bor i sitt hem.
 • Vi vill att Kalmar kommun inför Lagen om valfrihet (LOV) inom hela omsorgen.
 • Vi vill att man i kommunen strävar efter att kombinera särskilt omsorgsboende, trygghetsboende och förskola.
 • Vi vill att man inför alla nybyggnationer gör en utredning hur man bäst kan få synergier i verksamheten. 
 • Vi vill att kommunen skapar förutsättningar för omsorgstagare att delta i framtagandet av måltiden. 
 • Vi vill att Kalmar kommun utreder hur man kan etablera samarbeten mellan Omsorgens hemtjänst och förskolor i kommunen. 
 • Vi vill att musik ska erbjudas alla omsorgstagare dagligen.
 • Vi vill att kommunen ser över systemet för LOV i hemtjänsten för att se hur det kan utvecklas till det bättre. 
 • Vi vill att kommunen tar fram en strategi för hur man förhåller sig till andra aktörer som erbjuder välfärdstjänster.
 • Vi vill ge hemtjänstpersonal på landsbygden mer social tid med omsorgstagare.  
 • Vi vill att städning även fortsättningsvis ska skötas av andra personer än hemtjänstpersonal.
 • Vi vill att man utvärderar serviceförvaltningens projekt att sköta städet och tittar på möjligheten att en privat aktör gör samma sak. 
 • Vi vill minska antal kontakter med olika hemtjänstpersonal för omsorgstagaren.
 • Vi kommer följa upp Solnas implementering av icke biståndsbedömd hemtjänst för 85+.
 • Viktigt att personalen ska kunna prata fullgod svenska samt att omsorgstagare om möjligt ska få välja språk.
 • Flerspråkighet ska fortsatt ses som meriterande vid all personalrekrytering. 
 • Genomlysa den kommunala verksamheten för att möjliggöra intraprenader. 
 • Utreda förutsättningarna att införa konceptet 80/90/100 för att bättre tillvarata erfaren personal och underlätta kompetensöverföring. 
 • Utreda ett införande av kombimodellen i Kalmar, dvs möjligheten att studera och  arbeta samtidigt inom kommunala bristyrken. 
 • Utred en anställningsgaranti inom omsorgen. Vårdstudenter inom vuxenutbildning  som klarar utbildning och praktik med godkända resultat ska kunna räkna med en  anställning i Kalmar kommun. 
 • Ta fram en modell där de enheter som sparar sin ram får behålla 10 % till sin egna verksamhet. 
 • Vi vill avskaffa TTF och ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över hur detta ska genomföras. 
 • Utred möjligheterna att ansluta Kalmar kommun till en sjukanmälningstjänst med  sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor. 
 • Vi vill att Omsorgsförvaltningen tar fram riktlinjer för Intraprenad.
 • Vi vill ha ett betydligt större utbyte och samarbete med LNU än vad som är i dag.