Bygg Kalmar för Kalmarborna

Vi vill se ett Kalmar som öppnar upp sig mot kusten och havet. Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Kalmar ska byggas för Kalmarborna. När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar Kalmarbornas vardag genom ett förbättrat serviceutbud och fler arbetstillfällen. Kalmar har växt snabbt och på flera områden behövs eftertanke och omtag. När nya områden uppstår så är det viktigt att basera planeringen på kunskap och forskning. Vi vill inte se fler misstag likt Snurrom utan det krävs en blandad bebyggelse med gemensamma ytor. Kalmar ska fortsätta vara grönt och dessa ytor ska bebyggas så lite som möjligt. Kalmars attraktivitet ska värnas genom en tilltalande bebyggelse.

Vi ska försäkra oss att nya bostadsområden får en blandad bebyggelse från början, för att på så sätt undvika nya utanförskapsområden. Vi ska arbeta för att bli en av de mest hållbara kommunerna, men med allt mer miljövänliga bränslen måste det gå att köra bil i Kalmar. Laddinfrastrukturen måste byggas ut i takt med att fordonsbeståndet ökar. Vi vill bevara Kalmars grönytor och stadens unika miljö. Vi vill se till att hela Kalmar förblir attraktivt att bo i, både i staden och på landsbygden.

Vi vill också stimulera och möjliggöra ägande för att skapa förutsättningar för familjer att få sitt eget hem. Allmännyttan ska testa nya sätt att jobba och utreda möjligheten att göra om en del av beståndet till bostadsrätter med låg insats. Kan man göra hyrköp av boendet? Det behövs också fler villatomter med varierande tomtstorlek.

Vi vill se ett Kalmar som öppnar upp sig mot kusten och havet där detta tillgängliggörs för Kalmarborna. Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser. Kalmar ska byggas för att fler ska jobba. Alla stadsdelar ska planeras för god tillgång på lokaler och ytor för företag. Kommunen ska arbeta aktivt för att främja en levande stadskärna med en livskraftig centrumhandel genom stärkt tillgänglighet och att säkra möjligheter till effektiva transporter.

Moderaterna i Kalmar vill att:
• Alla områden ska ha blandad bebyggelse och gemensamma ytor.
• Staden ska planeras så att det finns tillgång till lokaler för små- och medelstora företag i hela Kalmar.
• Samverkan mellan staden, fastighetsägare och näringsliv ska stärkas för att främja en levande stadskärna.
• Kalmars grönområden ska bevaras.
• Kalmars kustlinje ska tillgängliggöras för Kalmarbor.
• Kalmar ska byggas på ett sätt som minskar stadens exponering och sårbarhet mot klimatförändringar.
• Det ska ställas höga krav på arkitektonisk utformning när det byggs i Kalmar.
• Det ska vara möjligt att göra bostadskarriär i ekonomiskt och socialt utsatta områden, genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter eller äganderätter.
• Kalmar kommun ihop med Kalmarhem utreder om man kan inleda ett försök för att hyresgäster ska få möjlighet att äga sitt boende.
• En större del av nybyggnationen ska utgöras av bostadsrätter i ekonomiskt och socialt utsatta områden.
• Detaljplaner ska inte vara onödigt detaljerade.