Nya chanser i livet

I Moderaternas Sverige är det viktigare vart du är på väg än var du kommer ifrån. Att nå egen försörjning ska vara en självklarhet, som vidare ger fler möjligheter i livet.

Kalmarreformen – tilltro till individens förmåga

En förstärkt arbetslinje “Vägen till en egen varaktig försörjning”

Kalmarreformen är en reform för att förstärka rättigheter och skyldigheter
för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda människan. Vi tror på
individens förmåga! Det offentliga ska förse individen med förutsättningar
för att kunna växa och utvecklas. Detta är ett verktyg för de
Kalmarbor som av olika anledningar står utan sysselsättning. Vi vill
med den här reformen stärka dessa personer till att få större möjligheter
att arbeta och leva ett gott liv.

Kalmarreformen består av tre delar:
• Arbetslinjen
• Förebyggande aktiviteter
• Kompetensutveckling

Vi vill skärpa motkravet för att få försörjningsstöd. Vi vill att man ska ställa krav på deltagande i de insatser som erbjuds. Att ställa krav är att bry sig. De allra flesta mår bra av att få krav och förväntningar att leva upp till. Genom obligatorisk närvaro utifrån bedömd arbetsförmåga i aktiviteter ökar möjligheterna
för individen att stärka sitt självförtroende, lära sig språk och allt annat som gör det enklare hitta vägen
till arbete.

Trygghet och förebyggande arbete är en viktig del i att skapa förutsättningar för alla i framtiden. Det
är så lätt att inte göra tillräckligt för ungdomar som behöver insatser med konsekvensen att de istället
återkommer i försörjningsstöd i framtiden. Vi ser att det finns många tragiska livsöden som skulle kunna
undvikas om man arbetar mer förebyggande.

Kalmars vuxenutbildning måste reformeras till att vara mer anpassad efter näringslivets behov. Vi måste
göra en storsatsning på såväl yrkesprogrammen på gymnasiet som på yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.
Yrkesprogrammen är ofta en säker väg till jobb och egen försörjning, men det återspeglas
inte i programmens attraktivitet. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så att elever och föräldrar
tidigt kan få bra information om utbildningar som leder till jobb. Dessutom ska utbildningarna planeras
och anordnas i nära dialog med näringslivet för att maximera chanserna för alla att komma i arbete.
I Kalmar ska alla vägar leda till jobb.

Moderaterna i Kalmar vill att:
• Kalmar kommun inför ett motkrav på försörjningsstöd.
• Alla arbetsmarknadsinsatser ska utformas på ett sådant sätt som forskning och beprövad erfarenhet visar leder till riktiga jobb.
• Kalmar ska storsatsa på vuxenutbildning och anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov.
• SFI integreras ytterligare i vuxenutbildningen.
• Studerande inom vuxenutbildning ska själva få välja utförare, i kommunal eller fristående regi, där utförare får betalt baserat på resultat efter att ha uppfyllt kvalitetskraven.
• Kalmar kommun utreder frågan kring mer lärlingsutbildningar inom de gröna näringarna.
• Kalmar kommun uppfattar möjligheter och behov i de gröna näringarna när man arbetar för nyföretagande.