Ett grönt och hållbart Kalmar

Vi vill utveckla ett grönskande Kalmar. I Kalmar kommun ska väggar och tak få bidra med grönska och biologisk mångfald.

Vi vill utveckla ett grönskande Kalmar. Områden med grus och asfalt kan där det fungerar ersättas med växtlighet. Grönska behövs för en bra livsmiljö. I Kalmar kommun ska väggar och tak få bidra med grönska och biologisk mångfald. Vi ska inte bygga bort grönytor och vi ska ha en varierad växtlighet med inhemska växter. Kalmar behöver fler rekreationsområden vid kusten. Vi vill att man skapar ett rekreationsområde för Kalmarborna runt den delen som kallas skärgårdsstaden.

Kalmar kommun ska ställa tuffare krav på hållbart byggande för att få till en kommun som är hållbar i flera generationer framåt. Kalmar kommun ska investera i fler solceller att placera på kommunala byggnaders tak och väggar. För att motverka den globala uppvärmningen skall biokol användas som koldioxidsänkor.

Kalmar kommun har en av sina största satsningar någonsin framför sig i det nya reningsverket. Här
kommer banbrytande forskning att kombineras för att rena vårt vatten för kommande generationer. Vi ser ett oerhört stort värde av kunskapen kring detta samtidigt som kommunen har ett behov av fler större besöksmål. Därför vill vi skapa förutsättningar för ett Hållbarhetens hus. Hållbarhetens hus ska kommunicera och stötta de satsningar kommunen har på hållbarhet. Det görs mycket bra arbete men
det behöver synliggöras. Vi vill se en utredning som visar hur man kan skapa ett besöksmål som utifrån forskning och utveckling i området kan skapa experiment och spännande lärande.

Moderaterna i Kalmar vill att:
• Kommunen skall förstärka säkerheten för kommande generationer genom utökad tillsyn inom miljöområdet.
• Kommunalt ägda fastigheter ska utrustas med solceller för att bidra till elförsörjningen.
• Fler laddstolpar för elbilar ska installeras på stadens parkeringsplatser och i mobilitetshus.
• Delar av Kalmars torg ska bli gröna och lummiga i stället för hårdgjorda för att förbättra den biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar.
• Kommunen startar ett stadsodlingsnätverk där det vid anvisade platser finns möjlighet att odla i pallkragar.
• Nyproduktion av såväl bostäder som offentliga byggnader ska ske med klimatsmarta, cirkulära och hållbara byggmaterial.
• Gröna tak och väggar med varierad inhemsk växtlighet ska anläggas på fler hus i Kalmar för att bidra till fungerande ekostråk, värna pollinatörer, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp.
• Hushållsnära sopsortering uppmuntras mer.
• Skolskogar ska skapas till kommunens alla elever.
• Andelen närproducerat ökas i kommunens kost.
• För etablering av nya vindkraftverk ska skyddsavstånd på minst 1500 meter gälla.
• Kalmar kommun skall skapa förutsättningar för ett Hållbarhetens hus.
• Kalmar kommun ska skapa ett rekreationsområde i skärgårdsstaden.
• Kommunen tar fram en vattenförsörjningsplan som tittar på vilka olika lösningar som kommer vara aktuella för Kalmar.
• Ta fram en handlingsplan över hur vi ska hantera översvämningar.
• Kalmar kommun ska delta mer aktivt i internationella samarbeten för att bevara Östersjön och dess marina liv.