Trygghet

Trygg- och säkerhetsfrågor är väldigt viktiga faktorer i en kommuns framtida utveckling. Det gäller att stå rustade så att vi i förväg kan hantera problem som kan komma.

Trygg- och säkerhetsfrågor är väldigt viktiga faktorer i en kommuns framtida utveckling. Det gäller att stå rustade så att vi i förväg kan hantera problem som kan komma. Kalmarbor och företag känner en ökad otrygghet och det gäller att ta detta på allvar. Om vi höjer blicken ser vi en ökning av t.ex. gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Sverige och det har vi även sett i Kalmar på sistone.
Jobbar vi rätt med det förebyggande arbetet har vi en möjlighet att även i framtiden ha en trygg och säker kommun. Därför har vi i Kalmaralliansen skapat detta trygghetsprogram som ett viktigt steg i arbetet med de här frågorna. Det är ett arbete som kommer att fortsätta utvecklas och det är en kombination av förebyggande åtgärder och förstärkning av skyddet som arbetar på fältet. Vi har även påbörjat processen att stärka tryggheten för invånare och företag när det gäller den digitala säkerheten. Vi presenterar flera förstärkningar, nya åtgärder och utredningsuppdrag.
Vi vill poängtera att vi hoppas på ett brett stöd och en bred politisk diskussion kring programmet. Det här är viktigt för hela kommunen och vi måste vara redo för framtiden.
Trygghetsprogrammet kommer kopplas till konkreta satsningar i vår budgetreservation. Flera av åtgärderna kommer att kräva tillskott av pengar men en hel del handlar också om att tänka utanför boxen. Att göra saker annorlunda och hitta nya vägar.

Avgränsning
Vi har valt en definition som stiftelsen tryggare Sverige tagit fram. Texten de använder följer här under.
“Vi har valt att avgränsa begreppet säkerhet och trygghet att gälla dess koppling till brott och ordningsstörningar. Begreppet säkerhet handlar då om den faktiska risken att utsättas för brott eller ordningsstörningar, medan trygghet är en subjektiv känsla kopplat till hur denna faktiska risk upplevs. Det innebär att det inte är relevant att prata i termer som ”upplevd trygghet” och ”faktisk trygghet”. Istället väljer vi att prata om säkerhet när det gäller den faktiska risken och trygghet när det gäller individens upplevelse. Vår definition lyder:
Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken.”

Bakgrund
Kostnaden för brott är något som BRÅ, brottsförebyggande rådet, har gjort stora undersökningar av. Det är oerhört svårt att säga exakt vad det kostar men det är uppenbart att det rör sig om betydande siffror. Därför är det av yttersta vikt att vi inte tänker kortsiktigt utan lägger resurser på förebyggande åtgärder för att inte i framtiden får höga kostnader för kriminalitet. Förutom den uppenbara ekonomiska fördelen så behöver vi politiker göra precis allt vi kan för att skapa förutsättningar för en trygg kommun.
Vi har som sagt fortfarande möjligheter att med ökat förebyggande arbete se till att vi inte hamnar i ett läge som många andra kommuner idag befinner sig i. Att lära sig av andras misstag.

Utdrag ur delårsrapporten
Kommunens delårsrapport presenterades nyligen på kommunstyrelsen och vi måste erkänna att vi blev förvånade över det dåliga resultatet.
“Placeringen i Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet indikerar en negativ utveckling där vi tappat 3 placeringar (2018 plats 199, 2020 plats 201). Värdet baseras på antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld och tillgreppsbrott. Bland Sveriges residenskommuner placerar Kalmar sig på 14:e plats (Nyköping, Halmstad, Härnösand, Västerås, Östersund och Stockholm lägre placeringar) Även placeringen i Fokus lista över Bäst att leva indikerar att det finns en stor förbättringspotential i trygghetsarbetet. Listan i Fokus baseras på förekomst av brott generellt, brott mot kvinnor, stöld, sexualbrott, våldsbrott, skador orsakade av brott, fordonsstölder, narkotikabrott och elsäkerhet. Här placerar sig Kalmar på plats 253 av 290 kommuner. Av residenskommunerna placerar sig Nyköping, Örebro, Gävle, Västerås, Göteborg, Stockholm och Malmö sämre. Polisens lokala trygghetsmätning presenteras under nov/dec 2020.”

Plats 253 av 290 kommuner är anmärkningsvärt för en kommun som Kalmar.  Se undersökningen här.

Sammanfattning
Våra viktigaste åtgärder och förslag summerat.
● Ökad närvaro av ordningsvakter
● Utökad föräldravandring i samarbete med föreningar
● Ökad dialog och försök med BID i bostadsområden
● Initiera trygghetsvandringar för att ta fram en områdesvis sammanställning av “mörka fläckar” i hela kommunen där belysning behövs för att göra området tryggare.
● Nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning
● Utred förutsättningar för en fritidsgård och eller multiarena i Oxhagen
● Sprid drive-in idrott till fler områden i kommunen.
● En tjänsteperson som ska samordna allt trygghetsarbete i kommunen
● Agera för ett särskilt fokus på landsbygden ska inkluderas i Polisens medborgarlöften även i framtiden
● Fritidsgårdsverksamhet även på helger och lov
● Utökade grannsamverkan med grannsamverkansbil
● Specialisera en person för att ge företag vägledning kring digital säkerhet
● Utbildning till företag kring digital säkerhet
● Ökade resurser till förebyggande teamet
● Utökat serviceuppdrag till förebyggande teamet
● Inspelade digitala föräldrautbildningar
● Förväntansdokument i skolan
● Bättre kontinuitet för omsorgstagare
● Förenklad biståndsbedömning av trygghetslarm för seniorer över 70 år
● Stärkt trygghet för seniorer kring bland annat digital säkerhet