Ett Kalmar för alla

Alla människors lika värde är grundläggande i Moderaternas politik. I Kalmar ska du kunna leva i trygghet och frihet oavsett vem du är.

I Kalmar ska du få samma möjlighet som medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller åldern. Du ska kunna leva i trygghet och frihet oavsett vem du är. Alla chefer i Kalmar kommun har ett stort ansvar att säkerställa att all kommunal verksamhet är fri från diskriminering och att indikationer om att någon av personalen drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till åtgärder. Alla kommunanställda ska ha rätt kunskap och verktyg att bemöta och agera mot all form av diskriminering.

Stora framsteg har gjorts för hbtqi-personers rättigheter under de senaste decennierna, men mer måste göras. Hbtqi-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtqi-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtqi-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtqi-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck.

Alla människors lika värde är grundläggande i Moderaternas politik. Vi står bakom individens frihet. Frihet att själv bestämma över ditt egna liv och inte minst i vem du är och vem du älskar.

Därför vill vi Moderaterna i Kalmar att:
• Förekomsten av rasism, antisemitism och andra former av diskriminering ska kartläggas bland elever i alla skolor.
• Anställda i skolor och kommunal verksamhet ska kompetensutvecklas för att kunna bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och hatbrott.
• Kommunen inför hbtqi-strategier. Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning.
• God kompetens i bemötande av hbtqi-personer ska genomsyra alla kommunala verksamheter genom utbildning och fortbildning för all personal.
• Kommunens blanketter, formulär och enkäter ska utformas neutralt så att de anpassas till ett modernt samhälle.