Ett välmående näringsliv är basen för välfärden

Vår gemensamma välfärd finansieras av välmående företag som också gör att vår kommun växer och utvecklas. Det behövs tydliga, ambitiösa mål som skapar fokus i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Arbete och välfärd är ett viktigt strategiskt område för att identifiera och matcha rätt typ av stöd och åtgärder för individen i varje unik situation. Det är en kombination av rättigheter och skyldigheter för att skapa bättre individuella förutsättningar och på det sättet en bättre kommun. Det handlar också om att ställa krav på individen – för att ställa krav och sätta upp förväntningar är att bry sig. Krav kan vara ett stöd för att bygga rutiner och stärka individen för att komma närmare sysselsättning. Men inte minst är detta krav på kommunen att organisera sig och erbjuda det som behövs för att ingen ska hamna i ett utanförskap.

Arbetet som utförs inom socialförvaltningen bedöms av oss till stor del vara välorganiserat med ett processorienterat arbetssätt. Vi har arbetat med området genom att fokusera på vissa givna välfärdsinsatser som t.ex. familjehem, LSS o.s.v. samt att skapa en större reform som vi kallar för Kalmarreformen.

Kalmarreformen består av tre delar. Arbetslinjen som innebär krav på motprestation för försörjningsstöd men också krav på kommunen att då erbjuda lämpliga aktiviteter. Förebyggande aktiviteter som fokuserar på arbete och självförsörjning som på sikt gör att vi får färre i försörjningsstöd och kunskapsutveckling där vi vill se ökade möjligheter för vuxna att hitta nya vägar i livet mot egen försörjning.

Vi har arbetat ihop ett omfattande program på området Arbete och välfärd. Alla dessa områden beskrivs närmare i programmet. Nedan finner ni de åtgärder och utredningar som vi föreslår i punktform. 

 • Utred hur man bäst kan organisera kommunens arbete kring arbete och välfärd. Vi tror att en gemensam förvaltning benämnd, “Nämnden för Arbete & Välfärd” är rätt väg att gå.
 • Utred, kartlägg och tydliggör vilka aktörer som ska arbeta med de här frågorna.
 • Utred om och hur Kalmar kommun kan tillämpa OCN-metoden (Open College Network) inom arbetsmarknadsenheten.
 • Utred möjligheten till GTK-utbildning (förberedande körkortsundervisning) i Kalmar kommun.
 • Arbeta fram en modell på hur vi samverkar med olika aktörer på arbetsmarknaden.
 • Utred huruvida Kalmar Science Park kan vara en väg att utveckla fler praktikplatser, lärlingsplatser och liknande via kommunen, som en aktivitet via arbetsmarknadsenheten.
 • Ta fram en modell för hur företag kan arbeta med socialt arbete och CSR (Corporate social responsibility) samt hur kommunen kan ge goodwill till de företag som engagerar sig i sådant..
 • Etablera en kontakt via upphandlingsenheten till arbetsmarknadsenheten, så att företag som svarar på upphandlingar enkelt kan få in eller avkrävas ett socialt/CSR-engagemang.
 • Förinspela instruktioner på hur företag som svarar på upphandlingar kan ta med det sociala/CSR arbetet.
 • Besluta att alltid kombinera extratjänster med utbildningsinsatser och att en kontinuerlig uppföljning görs medan individen har tjänsten.
 • Vi vill att kommunen är restriktiv med interna nystartsjobb för att öka chansen att individer kommer ut i sysselsättning permanent.
 • Utred hur kommunen bättre kan stödja ungdomar som inte fullföljer eller påbörjar gymnasiet.
 • Utred om vi i Kalmar kan starta upp ett projekt som Ung Arena eller motsvarande för att systematiskt och långsiktigt arbeta med de ungdomar som inte fullföljer studier.
 • Utred hur man kan stödja de gymnasieelever som halkat efter framförallt nu under corona-pandemin.
 • Utforma en modell för hur vi arbetar med Early warning systems.
 • Utred hur man bättre kan arbeta med de elever som är hemmasittare.
 • Ställ motkrav på kommunens sommarjobb så att eleverna får utökade kontakter med näringslivet och lär sig skriva CV. Bör kombineras med lovskola.
 • Ändra så vuxenutbildningen bedrivs enligt auktorisationsmodellen.
 • Vi vill att tiden man deltar i projekt riktat mot de som står längst från arbetsmarknaden utökas i tid för att matcha bedömd arbetsförmåga. Självklart anpassat efter vad ens hälsa tillåter det.
 • Utökade resurser till fältarbete för förebyggande teamet.
 • Utred hur man bättre kan ge stöd för att nå personer som inte talar svenska.
 • Förtydliga serviceuppdraget för förebyggande teamet mot skolan och förstärk med mer resurser.
 • Koppla ihop arbetet kring förebyggande teamet med det arbete man gör på familjecentralerna.
 • Gör ett besök från förebyggande teamet obligatoriskt i alla högstadieklasser i Kalmar.
 • Utveckla digitala föräldrautbildningar on-demand som en förebyggande åtgärd för föräldrar med stöd vid olika typer av utmaningar som föräldrarollen kan medföra.
 • Vi vill att man inför lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därigenom får den enskilde större möjligheter och fler utförare att välja mellan när utförare tillsammans med kommunen konkurrerar med kvalitet.
 • Vi vill att kommunen inför LOV för LSS-boenden, så att privata aktörer kan bygga och driva både gruppbostäder och servicebostäder.
 • Utred principerna kring habiliteringsersättning för daglig verksamhet.
 • Utred möjligheten att öppna en gemensam stödenhet för alla familjehem i vår kommun och vårt län. Kalmar kan ha huvudansvaret och serva länet, likt organisationen för Sydostjouren.
 • Utred vilka stödinsatser familjehemmen efterfrågar och tillskapa de digitala utbildningar eller andra verktyg som kan stödja dem i sin familjehemsroll.
 • Skapa en “rättsgrupp” kring Familjehem.
 • Utred hur man på bästa sätt kan arbeta med det tredelade föräldraskapet.
 • Uppdra till socialförvaltningen att ta hand om ett förslag till åtgärder hur man stödjer familjehem/jourhem som mottar ungdomar med kriminell bakgrund.
 • Vi vill att Kalmar kommun instiftar en funktion för att utreda välfärdsbrottslighet.
 • Vi vill att Kalmar kommun intensifierar arbetet med att utveckla e-tjänsterna inom området arbete och välfärd.
 • Vi vill att Kalmar kommun implementerar en bidragsrobot för automatiskt behandling av ansökningar.