TRYGGHET

Trygghet

Trygghet

Alla ska känna sig trygga i Kalmar. Oavsett om det är mitt på dagen, mitt i natten eller när som helst under dygnet. Oavsett hur gammal eller ung man än är ska alla känna sig trygga i Kalmar. Tyvärr visar det sig att allt fler kalmarbor upplever en ökad otrygghet. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Vi kommer att i högre grad jobba med förebyggande insatser runt om i Kalmar kommun.

Om samhället ska lyckas motarbeta brottslighet krävs det att alla berörda parter jobbar tillsammans. Att upprätthålla lag och ordning styrs i mångt och mycket av det nationella. Därför är det viktigt för Moderaterna i Kalmar att driva trygghetsfrågan både ur ett lokalt perspektiv, men också på nationellt nivå. Det är genom goda insatser i hela kommunen, tillsammans med resurser och nationella satsningar, som ger de verkliga förutsättningarna för ett tryggare Kalmar.

Fler poliser och yrkeskategorier inom polisen

Polisen finns till för att upprätthålla lag och ordning. Under de gånga åren har befolkningstillväxten i landet varit så hög att de satsningar som gjort inom rättsväsendet inte förmått hålla jämna steg med utvecklingen. Det vill vi ändra på. Grunden för en trygg kommun är att det finns tillräckligt många poliser. Givetvis ska hela rättskedjan fungera, men det brottsförebyggande arbetet börjar hos polisen. I dagsläget finns det för få poliser. Polisen behöver fler kollegor. Fungerande polis är fundamentet i vår rättsstat där man kan fokusera på ingripande, utreda och klara upp brott.

Moderaterna nationellt har satt mål om 10 000 fler poliser. För Kalmar län innebär det 210 fler poliser än vad vi har idag.

Fler trygghetskameror på utsatta brottsplatser

Moderaterna vill genom att slopa tillståndsplikten för polisen verka för ökad kameraövervakning på utsatta platser. Användningen av trygghetskameror måste alltid vägas mot integritetsintrång som kan upplevas av att bli filmad på offentlig plats, men att utsättas för ett brott är en betydligt värre integritetskränkning. Vi uppfattar att tryggheten kan öka med fler trygghetskameror på platser som är extra utsatta för brott. Fler trygghetskameror kan också bidra till att säkra bevis om brott inträffar samt verka avskräckande.

Ökad dialog i bostadsområden

Trygghet handlar om allt från hur vi som kommun belyser gång- och cykelstråk till ökade resurser inom polisen. En viktig faktor i det övergripande arbetet inom kommunen är dialoger med kalmarbor om vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor. Alla ska känna sig trygga i sina bostadsområden. Det är de boende som bäst känner till sitt bostadsområde och i vilka områden de känner sig otrygga. Därför vill vi införa boendedialoger för ökad trygghet i bostadsområden runt om i kommun.

Närpolis och ordningsvakter

Kalmar skulle behöva fler närpoliser som kan jobba lokalt med förebyggande åtgärder och insatser, men så länge inte polisen har tillräckligt med resurser måste vi från kommunen ta ett utökat ansvar med förebyggande trygghetsåtgärder.

Kalmar kommun har ett bra samarbete med polismyndighet. Ett samarbete som bland annat sker genom så kallade paragraf 3 områden med ordningsvakter på Kvarnholmen under fredagar och lördagar samt i Baronens köpcentrum, eftersom andelen våldsincidenter tillsammans med droganvändning har ökat. Moderaterna anser att vi behöver utöka antalet ordningsvakter i hela kommunen. Därför kommer vi att anställa fler ordningsvakter och utöka vårt samarbete med polisen. Ordningsvakter kan aldrig ersätta polis men kan avlasta polisen som kan fokusera på grövre brottslighet. Vi vill se fler ordningsvakter i innerstaden som kan användas över hela kommunen och bidra till ökad trygghet. Organisationen och hur man jobbar ska utformas i samarbete med polisen, andra myndigheter och förvaltningar.

BID

BID – Business Improvement District – är en framgångsrik stadsutvecklingsmodell från USA som blivit en internationell förebild över hur man kan bryta en nedåtgående spiral av förfall och brottslighet. En förebild som används framgångsrikt för att revitalisera miljöer, som väckt internationellt anseende. BID som modell tillämpas alltmer inom Europa – framförallt i England, Skottland och Tyskland – men även i Sverige finns varianter. Vi vill införa konceptet i Kalmar som ett led i förebyggande trygghetsarbete.

I korthet handlar BID om samverkan mellan kommunen som offentlig aktör med fastighetsägare, kalmarbor och näringsliv för att stärka attraktivitet, konkurrenskraft och ökad lönsamhet i området. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar om gaturummet vad gäller trygghet, renhållning, markbeläggning, sittmöbler, växtlighet, papperskorgar, belysning och skyltprogram. Åtgärder som tillsammans påverkar upplevelsen av området och utemiljön.

Mobila stödteam

Vi vill införa långsiktig finansiering av mobila stödteam till fritids- och fältassistenter att jobba i hela kommunen. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och ungdomar som är i riskzonen för missbruk, kriminalisering och radikalisering. Alla som jobbar med barn och unga ska ges utbildning i hur man identifierar och hanterar unga i riskzoner. Vi vill även se ett närmare samarbete mellan näringsliv, polis och ordningsvakter för att förebygga brott.

Trygg kollektivtrafik

Om hela Kalmar ska leva behöver vi en attraktiv fungerande kollektivtrafik dygnet runt. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll inte minst ur trygghetssynpunkt. Avstånd mellan hållplatser bör ses över för eventuell förtätning. Vi vill även utreda möjligheterna för alternativ inom busstrafiken. Alternativa busslinjer skulle kunna innebära att busschauffören nattetid lägger upp rutten efter passagerares önskemål. Det skulle kunna vara ett komplement till nattbusstrafikering, för att öka turtäthet och minska väntetider, som kan upplevas som otryggt, vid busshållplatser.

Moderaterna i Kalmar vill

  • 10 000 fler poliser i landet, vilket är 210 fler poliser för Kalmar län
  • Verka för att slopa tillståndsplikt för polisen att sätt upp trygghetskameror
  • Fler kameror vid platser som är extra utsatta för brott
  • Införa boendedialoger för ökad trygghet
  • Utöka antalet ordningsvakter enligt §3 för ökad trygghet
  • Införa BID – Business Improvement District – som stadsutvecklingsmodell i samverkan med fastighetsägare, kalmarbor och näringsliv
  • Införa mobila stödteam till fritids- och fältassistenter för att tidigt fånga upp barn och unga som är riskzonen för kriminalitet, missbruk och radikalisering
  • Utveckla trygg kollektivtrafik med att se över avstånd mellan hållplatser och utreda möjligheterna för alternativ busslinje nattetid