STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER TILL

Stöd när den egna kraften inte räcker till

Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika förutsättningar och kan hamna i skeenden eller lägen i sitt liv där man behöver stöd och hjälp från det offentliga, när den egna kraften inte räcker till. Som ansvariga för Kalmar kommun har vi ett brett socialt ansvar som omfattar allt från att motverka utanförskap, sociala problem till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro.

Vårt sociala skyddsnät finns till för att hjälpa de svagaste och stötta människor som hamnat snett.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Försörjningsstöd ska finnas till för människor som hamnar i särskilt svåra situationer i livet, men försörjningsstöd ska aldrig vara en långsiktig lösning. Ingen människa med arbetsförmåga ska behöva försörjas av vårt gemensamma trygghetssystem utan någon form av krav på motprestation. I Kalmar ska det vara tydligt att för dem med arbetsförmåga att målet alltid är arbete och egen försörjning.

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, syftar till att ge stöd och förutsättningar kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Rätten till ett gott och självständigt liv omfattar till exempel att kunna arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det är framförallt kommunen som har samordningsansvaret och ska erbjuda en individuell plan. Syftet med planen är att personen med funktionsnedsättning ska ges inflytande och överblick över det som planeras där kommunen sköter själva samordningen mellan olika stödgivare.

LSS-reformen har inneburit kraftigt ökad kvalitet för den enskildes frihet att leva sina liv mer självständigt sedan dess införande. LSS verksamhet är en del av välfärdens kärnuppdrag och viktigt att värna på alla sätt och vis. Moderaterna vill därför arbeta med tydligt mål om resurserna går till grunduppdraget, vilket är att ge förutsättningar för ett meningsfullt liv och sysselsättning inom ramen för LSS för den enskilde. Det är nödvändigt att nationellt påverka beslutsfattare till en översyn av utjämningseffekterna, mot bakgrund att kostnaderna har ökat kraftigt för kommunen, utan att detta slår mot kvalitet eller den enskildes valfrihet.

Psykisk ohälsa bland unga

Det är prioriterat för moderaterna att minimera den psykiska ohälsan bland barn och unga i Kalmar kommun. De förebyggande insatserna är avgörande för en trygg och god uppväxt. Skolan och elevhälsan spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. Barn och ungdomar vistas en stor del av sin tid i skolan. Skolan har ett ansvar för att se till att eleverna har en trygg och god arbetsmiljö med riktade insatser mot mobbning. Skolan har ett stort ansvar för en god arbetsmiljö även framgent och därför kan moderaterna aldrig ställa sig bakom nyetablering av ett stort högstadium med minst 700 elever och på sikt runt 1000 högstadieelever – eller fler. Ett högstadium med många unga i åldrar 12-16 år fungerar bäst med cirka 350 elever för individuell plan som utgår från varje enskild individ utifrån sina behov och önskemål i samarbete mellan lärarlag och elev. Samtidigt som det sker ett förebyggande arbete behöver skolan ha en god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin i de fall där barn och unga redan lider av psykisk ohälsa och behöver någon form av behandling.

I dagsläget har kommunen familjecentralen i socialförvaltningens regi i Smedby, Södermöre, Norrliden och Kalmar. För att stärka familjer i ett tidigt stadium behöver vi göra en översyn av kommunens familjecentraler. Vi vill även på sikt öka samverkan mellan kommunen och landstinget för en delad ekonomisk insats, så att inte kommunens respektive landstingets resurser begränsar insatserna för barn eller unga med psykisk ohälsa.

Motarbeta hedersvåld

I Kalmar kommun ska alla människor vara fria att förverkliga sig själva och sina drömmar. Hedersrelaterat våld eller tvångsåtgärder där skälet anges vara att upprätta familjens eller släktens heder förekommer i en del kulturer mot barn och unga – främst flickor och kvinnor. Det finns alltför många exempel på att förtryck och våld i familjehederns namn har gått så lång att det kostat barn och unga livet. I Kalmar har hedersrelaterat våld ingen plats. Vi kommer att intensifiera arbetet för att utveckla metoder för att upptäcka hedersvåld genom kampanjer och information för barn, unga och föräldrar i samverkan mellan skolan och socialförvaltningen.

Missbruksvård och förebyggande arbete

Moderaterna vill utöka förebyggande arbete mot missbruk. Skolan är en viktig plattform för att nå ut med information om risker med drogmissbruk och var man kan vända sig om man själv eller någon man känner är på väg in i ett missbruk. Skolan har också en viktig funktion med att se individen för att tidigt upptäcka om en elev hamnar i riskzonen för missbruk. Råd, information och att finnas till för den enskilde eleven kan ha goda effekter i tidigt skede. Vi vill införa extra insatser och resurser för unga som börjar missbruka droger tidigt. Vi vill även införa ökad användning av drogtest på elever som misstänks missbruka droger.

En viktig del i förebyggande arbete är att aktivt jobba förebyggande ute i olika bostadsområden. Moderaterna kommer att starta upp mindre lokala enheter samt mobila team där socialförvaltning, polismyndighet, föreningar och verksamheter finns närvarande på plats. Att tidigt lära känna unga personer innebär också att man tidigt kan fånga upp drogmissbruk och kriminalitet för att bryta en utveckling som annars kan få konsekvenser för den enskilde och för samhället.

Kalmar kommun ska ha en väl utbyggd och omfattande verksamhet för att hjälpa människor ur sitt missbruk. Vi behöver samverka med organisationer och landsting för att hjälpa människor att komma bort från missbruk av droger och skapa sig ett bättre liv. Missbruksproblematik kommer sällan som ett enskilt beroende utan har ofta långvariga konsekvenser som att inte ha varken bostad eller arbete. Vi tror att meningsfull sysselsättning kan bidra till ändrad livsstil för dem med drogmissbruk.

Moderaterna i Kalmar vill

  • Personer med arbetsförmåga ska inte behöva försörjas av vårt gemensamma trygghetssystem utan någon form av krav på motprestation
  • Fortsätta utveckla LSS som viktig del i kärnverksamheten
  • Förebyggande insatser för att minimera psykisk ohälsa bland barn och unga
  • Etablera mindre högstadium vid Norrgård med 350-400 elever, istället för storskola som i högre grad kan bidra till otrygghet och mobbning
  • Översyn av familjecentralerna i Kalmar för ökade insatser av tidiga insatser
  • Ökad samverkan mellan kommun och landsting för gemensamma resurser där insatser inte drabbar den enskilde på grund av uppdelad offentlig ekonomi
  • Hedersförtryck och våld har ingen plats i Kalmar kommun. Vi kommer att intensifierade arbetsmetoder för att motarbeta och tidigt upptäcka hedersrelaterat våld
  • Stärka förebyggande arbete mot missbruk
  • Erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik. För dem som har försörjningsstöd är sysselsättning ett villkor
  • Närvaro i bostadsområden i samverkan mellan socialförvaltning, polismyndighet och föreningar att jobba förebyggande bland barn och unga för tidiga insatser