INTEGRATION

Integration

Språket är nyckeln till en lyckad integration

En av de avgörande utmaningarna vi har framför oss handlar om att få alla nyanlända som sökt sig till Kalmar kommun att komma i arbete. Vårt fokus är att de som kommit till Sverige så snabbt som möjligt ska få ett arbete. Det kräver att vi som politiker agerar och gör vad vi kan för att underlätta vägen in i arbete. Lyckas vi kommer nyanlända att bli en tillgång för Kalmar kommun, men misslyckas vi riskerar bidragsberoendet att öka och samhället dras isär. Ett jobb underlättar språkinlärning och gemenskap tillsammans med den frihet försörjning innebär för den enskilde. Vi som kommun står inför en prövning inför kommande mandatperiod efter migrationskrisen 2015. Vårt mål är att klara utmaningen.

Migrationspolitik

Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Det är med långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik vi har inför de samhällsutmaningar vi står inför, innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln. Vi står för tydliga krav på egen försörjning för sig själv och sina anhöriga, tillsammans med tydliga krav för att bli svensk medborgare.
Den som har nekats uppehållstillstånd i ett slutgiltigt beslut ska snarast återvända till sitt hemland. Tydligheten måste bli skarpare annars riskerar vi att skapa parallella samhällen, social utsatthet, illegala jobb och brott.

Trygghetssystemet

Moderaterna vill införa bidragstak. Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa sig en bättre framtid ges möjlighet att göra detta, men det betyder inte att man kan förvänta sig att få ta del av det offentliga trygghetssystemet. Moderaterna vill att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig för att få ta del av det offentliga ersättningssystemet. Att kravlöst ge bort ersättning blir inte hållbart för vare sig individen eller för samhället.

Moderaternas utgångspunkt är vår tro på människan och dess inneboende kraft där insatser som görs från det offentliga ska syfta till sysselsättning och egen försörjning. Att ställa krav är att genuint bry sig om att alla förtjänar att bli sedda utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför införa krav på motprestation för dem som har arbetsförmåga och är försörjda av det gemensamma trygghetssystemet.

Överlåta etableringsansvar till kommunerna

I Sverige finns det 290 kommuner med sina unika förutsättningar. En del kommuner är mer framgångsrika än andra, men varken Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen klarar av sitt uppdrag. Av den anledningen vore det bra om kommunerna fick ett helhetsansvar, där man kan anpassa lösningar utifrån individuella förutsättningar och behov. Vi vill att kommunerna tar hela ansvaret för etableringen.

Att komma från andra länder kan innebära kulturkrockar med hur vi lever i Sverige och kanske alldeles särskilt vad gäller kvinnors rättigheter. Vi vill därför införa obligatorisk undervisning om svenska normer och värderingar samt om kvinnors rättigheter under tiden man får etableringsstöd.

Jobblinjen

Vi har fokus på jobblinjen. Målet är att man från dag ett ska kunna jobba. Vi vill att förutsättningarna för att kunna jobba under asylperiod ska underlättas med en smidigare hantering. Administrativa regler och byråkrati ska inte stå i vägen för ett jobb.

Moderaterna kommer att utöka insatserna för riktade arbetsmarknadsåtgärder inom Kalmar kommun ytterligare, genom att bland annat inrätta en arbetsmarknadsnämnd. Moderaterna vill med vår politik att alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt gemensamma trygghetssystem får en individuell handlingsplan som syftar till att komma i arbete. Vi anser att vi i högre grad behöver samverka med det lokala näringslivet, för att komma ifrån system med tillfälliga sysselsättningsprogram inom kommunen som istället resulterar i långsiktiga jobblösningar. Att ställa krav på personer som blir försörjda av samhället är att bry sig om varje enskild person. Vårt arbetssätt för Kalmar kommun, där vi utgår från varje enskild individ, bidrar även till att upptäcka bidragsfusk. Ett jobb innebär egen försörjning och den frihet som följer med det. Vi bygger kommunen starkare genom att fler nyanlända går från bidrag till egen försörjning, där varje bidragskrona blir en krona mer till välfärden.

Som ett led i kommunens jobbfokus vill vi se över möjligheten att digitalisera ansökan om försörjningsstöd. Om ansökan till försörjningsstöd kan automatiseras, skulle detta frigöra tid för medarbetare att ägna sig mer riktade uppgifter hos klienterna. Den som ansöker om försörjningsstöd skulle också kunna få besked snabbare på sin ansökan. En digital plattform skulle tillsammans med ansökan om försörjningsstöd även mer effektivt kunna samla information och sökvägar som ytterligare hjälpmedel för nyanlända som är på väg in i arbetslivet.

SFI

Språket är en väg in i samhället – till jobb och egen försörjning. När man kommer till Sverige och Kalmar är det av högsta prioritet att man kommer i jobb så snabbt som möjligt och en viktig nyckel är att lära sig språket. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i svenska språket. Grundläggande kunskaper i det svenska språket anser vi ska vara en förutsättning för uppehållstillstånd och medborgarskap. Språket ger också förutsättningar för att ta del av demokratiska rättigheter och följa och ta del i den offentliga debatten.

Det finns inget självändamål med att Kalmar kommun i egen regi ska bedriva SFI-undervisning. Det finns externa aktörer som med goda resultat bedriver SFI-verksamhet. Vi vill införa kundval vad gäller SFI som alternativ till den kommunala SFI-verksamheten i Kalmar kommun. Vi vill även regelverket ses över för att asylsökanden över 18 år ska kunna läsa SFI redan under tiden som asylsökande.

Moderaterna i Kalmar vill

 • Införa bidragstak
 • Bidrag är ingen självklarhet. Är man ny i Sverige ska man kvalificera sig successivt in i offentliga ersättningssystem
 • Krav på motprestation för alla med arbetsförmåga som är försörjda av gemensamma trygghetssystem
  Verka för att kommunerna får hela etableringsansvaret
 • Införa obligatorisk undervisning i svenska normer, värderingar och särskilt om kvinnors rättigheter
  Kunna jobba från dag ett i Sverige med ett smidigare och mindre byråkratiskt regelsystem redan under asylperioden
 • Individuell handlingsplan för alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt gemensamma trygghetssystem som syftar till att få jobb
 • Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet för fler jobb
 • Skapa en digital plattform
 • Automatisera ansökan för försörjningsstöd
 • Införa kundval för fler aktörer inom SFI-undervisning