HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING

Högre utbildning och forskning

Linnéuniversitetet bygger nytt samlat universitet i hamnområdet i centrala Kalmar, som
beräknas stå klart 2020. Möjligheten till högre utbildning och forskning är viktigt för Kalmar
kommun ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv. Det faktum att vi har ett universitet är
en betydelsefull faktor för att Kalmar ska vara en attraktiv stad för såväl näringslivet som
kalmarbor. Att vi har ett delat universitet med en del i Kalmar och en del i Växjö bidrar till
regional utveckling i sydöstra delen av Småland.

Samverkan kommun, universitet och näringsliv

Linnéuniversitetet som utbildnings-och forskningssäte har viktig betydelse – inte bara i
sydöstra Småland utan även ur ett globalt perspektiv – för Östersjöregionen, med banbrytande
forskningsprojekt inom hållbar blå utveckling. För Kalmar som kommun får vi en
naturlig plattform för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen, vilket i sin tur har betydelse
för välfärden och livskvalitet. Linnéuniversitetet har stor betydelse för utvecklingen i framtidens
Kalmar där samverkan mellan det lokala näringslivet, kommunen och Linnéuniversitetet
är viktigt utveckling för alla parter. Det kan handla om studentjobb, examensarbete
och praktikplatser som leder studenter och företag närmare varandra för att matcha
kompetensbehov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Mycket görs redan i former av
samverkan, men moderaterna i Kalmar vill satsa ytterligare på samverkan mellan företagen,
kommunen och Linnéuniversitetet.

Forskning kopplad till lokala näringslivet

Kampradsstiftelsen är en unik möjlighet att i högre grad koppla forskning till det lokala näringslivet
i Småland och Kalmar kommun. På hemsidan står följande ”Familjen Kamprads
stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig
forskning på ett sådan sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens , hälsa och social utveckling
främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att
öka livskvalitet. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med
kostnadseffektivitet ska kunna komma många människor till del”.

Moderaterna i Kalmar vill att kommunen i högre grad bidrar till ökad forskning som bidrar
till den lokala utvecklingen med bland stöd av bland annat Kampradsstiftelsen, men också
forskningsprojekt kommunen själva kan öppna för. Ett sådant exempel var att vi i samband
med beslut om nytt reningsverket i kommunen fick gehör för att etablera en forskningsbassäng
i anslutning till reningsverket. En forskningsbassäng i kommunens nya reningsverk
bidrar till ännu bättre samverkan mellan Linneuniversitetets forskning inom miljö och vattenrening.
Ett forskningsområde som vi vill värna och förstärka ytterligare framöver för en
renare Östersjö.

Studentstad

Moderaterna vill att Kalmar ska fortsätta att utvecklas som studentstad med närhet till nöjesliv
och god tillgång på studentbostäder. Studentlivet bidrar till en levande och pulserande
stad året runt, som i ökad samverkan mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning.
Vi stödjer den utveckling av studentbostäder som finns i Kalmar där det är viktigt att
kontinuerligt följa upp behovet av studentbostäder och vidta åtgärder när behov uppstår.

Vi vill fortsätta utveckla Kalmar som studentstad med en öppenhet och dialog för lyhörd
utveckling av vad kommunen kan bistå med.

Moderaterna vill i högre grad att kommunen går i bräschen för studentmedarbetarsystem.
Studentmedarbetarsystem innebär att kommunen som arbetsgivare erbjuder mellan fem till
femton timmars arbete i veckan med flexibel anställningsform som kan anpassas till studierna.
Det är en arbetsform som framgångsrikt har använts sena 1940-tal i Danmark och som
visat sig leda till fler och snabbare anställning efter avslutad utbildning.

Moderaterna i Kalmar vill:

• Fortsätta utveckla Kalmar som studentstad
• Öka samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet
• Bidra till ökad forskning inom vattenrening
• Öka forskning kopplad till lokala företag
• Bidra till ökad kompetensförsörjning mellan företag och Linneuniversitetet
• Öka andelen studentmedarbetare i Kalmar kommun