GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN

Grund- och gymnasieskolan

Grund- och gymnasieskola

Det är i skolan samhället lägger grunden för morgondagen. Det är i skolan eleven lägger
grunden för att uppnå sina drömmar och mål för att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet.
Alla barn ska ges möjligheten till en bra start i livet och alla barn förtjänar en skola och
utbildning i världsklass, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

Alla barn och unga ska därför mötas av höga förväntningar och tydliga krav i en skola som
tar hänsyn till barnens individuella förutsättningar. Barn och ungdomar går i skolan för att
lära och även om skolan även fyller ett socialt och till viss del ett uppfostrande syfte, är det
primära uppdraget är att ge barn och ungdomar de kunskaper de behöver som vuxna. Skolans
fokus ska alltid vara ökad kunskap för eleverna.

Vi vill fortsätta förbättra Kalmars skolor och rusta varje elev för ett liv med kunskap, arbete
och egen försörjning. Vi vill ha mer fokus på kunskap, uppföljning och krav på goda resultat.
Ledarskapet i skolan, både på övergripande förvaltningsnivå, på skolan och i klassrummet
är mycket viktigt för en positiv utveckling. Vår uppgift är att ge pedagogen och eleven en
god arbetsmiljö.

Det fria skolvalet

Mångfald av alternativ och utförare är i dag en självklarhet inom den svenska välfärden.
Många barn, ungdomar och föräldrar vill ha möjlighet att välja och välja bort. Denna möjlighet
finns redan i Kalmar. Alternativ och möjligheten att välja höjer kvaliteten i alla skolor.

Kvalitet i undervisning och skolmiljö ska alltid vara det mest väsentliga, oavsett vilken juridisk
person som står för verksamheten. En skola med hög undervisningskvalitet där elever,
lärare och personal trivs är avgörande för verksamheten.

Vi vill införa ett aktivt skolval för alla föräldrar i kommunen. Vi anser att föräldrarna är bäst
lämpade att välja skola till sitt/sina barn. Ett fritt skolval stimulerar även en social rörlighet
och medverkar till att överbrygga de hinder som olika bostadsområden kan skapa. Det ska
inte vara kommunen som bestämmer i vilken skola eleven ska gå, utan det ska föräldrar och
lever kunna avgöra själva.

Jämlika och jämställda skolor

Vår demokratiska värdering om jämställdhet mellan könen är grundläggande och ska inte
kompromissas med, vilket sker varje gång man delar upp en elevgrupp utifrån kön på grund
av en värdering om att flickor inte kan göra vissa saker tillsammans med pojkar.

Vår kommunala skola bygger på flera grundläggande värderingar där jämställdhet och
jämlikhet utgör ett självklart fundament för elevens bäst. Det är inte förenligt med skolans
demokratiska uppdrag om en jämställd och jämlik skola att begränsa rörelseförmåga, uttryckssätt
eller kommunikation för någon elev. Flickor och pojkar ska inte separeras i någon
form av undervisningen på grund av kultur/religion.

Studieteknik

Dagens undervisning sker med en pedagogik som skiljer sig från tidigare generationers inlärningsprocesser.
Det individuella ansvaret hos eleven är stort. För att lyckas med en sådan
pedagogik blir studieteknik ett viktigt verktyg. Undervisning i studieteknik är en av flera
framgångsfaktorer vad gäller kunskapsresultat. Kalmarmoderaterna vill därför införa studieteknik
som ett obligatoriskt ämne i undervisningen. Vi vill också införa obligatorisk läxhjälp
från årskurs 4-9.

Digitala läromedel och kompetensutveckling

IT och modern teknik i undervisningen för att optimera inlärningsprocessen och kunskapsinhämtning
är ett uppskattat och effektivt verktyg. Den nya tekniken skapar oändliga Möjligheter
för individualisering, kontakter och samarbete mellan elever såväl som lärare. IT och
teknik blir aldrig bättre än ansvarig pedagogs kunskap om dessa verktyg. Lärarnas fortbildning
är central för att upprätthålla en god undervisningskvalitet och en mer stimulerande
arbetsmiljö. Kalmarmoderaterna vill verka för ytterligare kompetensutveckling särskilt inom
digitala läromedel.

Validering av utländska lärarbetyg

Sverige står inför lärarbrist kommande år. För att möta lärarbehovet kommer det att bli nödvändigt
att utveckla och förbättra för fler yrkesgrupper att komma in för att frigöra resurser
till undervisning. Andra yrkesgrupper än lärare skulle kunna utföra viss administration eller
exempelvis vara rastvakter. En annan åtgärd är att tillvarata utländska lärarexamina. Vi
behöver mer effektiva och enhetliga sätt att validera utländsk lärarutbildning, vilket hindrar
utbildade lärare från att arbeta som lärare. Kalmarmoderaterna vill skapa förutsättningar för
fler yrkesgrupper i skolan och för bättre validering av utländska lärarexamina.

Gymnasieprov

För att kunna läsa på gymnasiet krävs behörighet från högstadiet. Olika program kräver
olika behörighet, men oavsett krav på behörighet har många nyanlända ungdomar aldrig
chansen att kvalificera sig till gymnasiestudier i rimlig tid. Dagens alternativa program som
exempelvis språkintroduktion, som inte resulterar i reella gymnasiebetyg oavsett om eleven
kanske har kunskap att klara en gymnasieutbildning, behöver ses över.

Inför högskolestudier erbjuds två alternativ – gymnasiebetyg och högskoleprov – för att kvalificera
sig till högre studier. Kalmarmoderaterna vill se över och utreda möjligheten att införa
motsvarigheten till högskoleprov för gymnasiala studier som en alternativ väg att kvalificera
sig för gymnasiet med ett gymnasieprov.

Yrkesskola

Moderaterna på nationell nivå har föreslagit att ersätta introduktionsprogrammet på gymnasiet
med en Yrkesskola. Yrkesskolan riktar sig till elever i gymnasieålder och uppåt som
saknar fullständig grundskoleutbildning och därmed inte kan kvalificera sig till ett nationellt
gymnasieprogram, ofta handlar det om unga nyanlända.

Yrkesskolan skulle omfatta ett, två eller tre år där yrkesutbildning kombineras med språkstudier
och skulle vara en snabb väg in på arbetsmarknaden, men skulle också ge möjligheter
att läsa in behörighet som krävs för vidare högskolestudier. Det här är en studieform som
skulle gynna en stor grupp av nyanlända och unga vuxna som saknar gymnasiekompetens.
Det är bättre att vi utbildar i yrkeskunskap än att människor fastnar i långvarigt utanförskap.
Kalmarmoderaterna vill vara med och införa Yrkesskola som komplement till traditionell
gymnasieskola.

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för bättre koppling till lokala arbetsmarknaden
Studie- och yrkesvägledarna (SYV) fyller en viktig funktion för att introducera elever till
yrkesliv eller fortsatta studier. Studie- och yrkesvägledarna kan även ge råd om vilka möjligheter
som finns efter studierna samt informera om vilka konsekvenser olika val får. Kalmarmoderaterna
vill utveckla SYV:arnas roll och uppgift med mer fokus på coachning under
hela studietiden och ökad kontakt med näringslivet. Vi vill ge studie- och yrkesvägledare en
övergripande roll i arbetet med att jobba mer nära det lokala näringslivet och arbetsmarknaden.
Stöd vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka. Problemen är större bland
unga kvinnor där tio procent i åldersgruppen 18 till 24 år haft kontakt med psykiatrisk
öppen- eller slutenvård. Skolan har en viktig roll i arbetet med att minska ungas psykiska
ohälsa. I skolan kan arbetet ske både förebyggande och reaktivt. Skolan ska vara en plats
för lärande och personlig utveckling, men är också en plats där elever formas socialt i samspel
med andra. Vardagen i skolan kantas för många av ohälsa, mobbning och sviktande
självkänsla. Vi tycker att det är dags att ta nästa steg och skapa arbetsgrupp som garanterar
stöd och förebyggande insatser till de unga som lider eller riskerar drabbas av psykisk
ohälsa.

Praktikplatser för unga

Valfrihet är viktigt i skolan, men valfriheten måste kompletteras med kunskap om vilka konsekvenser
olika val får samt om arbetslivets villkor. För att öka matchningen mellan arbetsgivare
och jobbsökande är det viktigt att stadens gymnasieelever erbjuds möjligheten att lära
sig mer om vilka karriärvägar som är möjliga, exempelvis genom karriärsdagar dit arbetsgivare
och arbetsmarknadens myndigheter och parter bjuds in. Moderaterna vill också utöka
utbytet mellan näringslivet och lärarna.

Ungt företagande för ökat entreprenörskap

Företagande och entreprenörskap är viktigt för att minska arbetslösheten överlag. Det är i
små och medelstora företag många människor arbetar och det är i dessa företag som potentialen
att växa finns. Andelen egenföretagare av befolkningen är lägre i Sverige än snittet
i EU. För att fler människor ska bli sin egen arbetsgivare och förverkliga en idé kan Ung
företagsamhet (UF) och liknande koncept vara ett bra steg på vägen.

Kalmarmoderaterna vill verka för att UF ingår som del i undervisningen i kommunen.

Moderaterna i Kalmar vill:

• Införa aktivt skolval
• Ökad studiero i skolan
• Värna jämställdhet och jämlikhet, genom att säga nej till separat undervisning på grund av kultur/religion
• Obligatorisk läxhjälp i åk 4-9
• Införa studieteknik som del i undervisningen i grundskolan
• Kompetensutveckling för lärare inom digitala läromedel
• Fler yrkesgrupper i skolan och validering av utländska lärarexamina
• Verka för att inför gymnasieprov inför gymnasiestudier
• Verka för att införa Yrkesskola på gymnasiet
• Studie- och yrkesvägledare får en utökad roll för att stärka kopplingen mellan skola och lokala näringslivet
• Utöka stödet vid psykisk ohälsa
• Praktikplatser
• Utveckla samarbetet med Ung Företagsamhet inom gymnasieskolan