FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG

Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och
skolan barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Moderaterna
vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund,
bostadsort eller andra förutsättningar. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och
tryggt liv som vuxen.

En bra förskola ger en grund att stå på inför kommande skolår och är grundläggande i
arbetet mot en likvärdig skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskap avgörs av den
enskilda elevens förmågor och insatser – inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund.
Kalmar ska vara en stad där det inte finns några hinder för social rörlighet och i det arbetet
är en bra förskola viktig.

Pedagogik i förskolan

Grunden för barnens fortsatta kunskapsinhämtande läggs redan i förskolan. I förskolan sker
det första mötet mellan barn och pedagog, vilket har extra betydelse för barn med särskilda
behov. Förskolan har en viktig roll i att tidigt upptäcka barn med behov av extra insatser,
som får betydelse kommande skolgång. Insatser för en god kunskapsinhämtning ska, så
långt det är möjligt, utformas med hänsyn till barnens särskilda behov.
Moderaterna vill stärka förskolans roll som lärande plats. Elever som tidigt halkar efter riskerar
framtida skolmisslyckanden och utanförskap. Forskning visar att små barn är mycket
mottagliga och har lätt för att lära. Här läggs grunden för barns framtida förmåga att senare
lära sig läsa, skriva och räkna. Därför är det viktigt att tidigt fånga upp barn som har olika former av extra behov. Moderaterna vill också att de förskolor som vill ska ha undervisning i
engelska eller andra språk. Vid kunskapsinslag i förskolan ska dock alltid leken finnas nära
till hands.

Värna mångfald och valfrihet

Vi har en befolkningstillväxt i Kalmar att ta hänsyn till där också behovet av barnomsorg
ökar. Vi står inför stora investeringar i nya förskolor och skolor, som möjliggör för föräldrar
att själva välja en förskola som passat deras barn. Föräldrarna är de som är bäst lämpade
att välja det alternativ de anser vara bäst för sina barn med förskola, familjedaghem eller
andra lösningar. Valfrihet öppnar upp för olika barnomsorgslösningar. Vi tror att det är nödvändigt
att ytterligare utveckla flexibla lösningar för föräldrar som arbetar natt eller har
oregelbundna arbetstider. Moderaterna i Kalmar kommun värnar mångfald och valfrihet
inom barnomsorgen.

Barnomsorg – en förutsättning för arbetslinjen

Att erbjuda avlastning och stöd genom flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden,
men även en central del i en politik för fler i arbete. En modern och flexibel förskola är en
förutsättning för en stark arbetslinje. En väl utbyggd förskola och barnomsorg möjliggör
dessutom större jämställdhet i både hem och arbetsliv. Ingen ska behöva tacka nej till ett
arbete på grund av flexibla arbetstider och bristande barnomsorg.

Antal barn i olika åldersgrupper

Miljön har betydelse för barnens utveckling. Moderater i Kalmar ser mindre barngrupper
som nödvändigt för att barn ska få sina behov tillgodosedda. I Kalmar bygger vi förskolor
enligt den sk ”Kalmar-modellen”, som innebär att även de mindre grupperna ses i stora
samlingssalen fler gånger om dagen och då blir runt 30 barn. Vi kommer att jobba för att
barngrupperna om max 15 barn per storbarnsgrupp blir verklighet under hela dagen. Småbarnsgrupper,
1-3 år ska max vara 12 barn och storbarnsgrupper för 3-5 år ska max vara 15
barn. Med hänsyn till bra pedagogisk miljö bör det vara max 4-5 barn per pedagog och med
hänsyn till detta kommer vi att se över att lokaler är anpassade för verksamheten.

Fysisk aktivitet i förskolan

För att motverka problem med övervikt och barnfetma senare under uppväxt är det viktigt
att redan i förskolan lägga grunden för ett hälsosamt liv med god kost och fysisk aktivitet.

Moderaterna i Kalmar vill:
• Värna mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
• Max 12 barn i småbarnsgrupp 1-3 år
• Max 15 barn i storbarnsgrupp 3-5 år
• Max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp
• Anpassa barngruppsstorlek efter storlek på lokal
• Införa karriärmöjligheter med fortbildning och kurser på arbetstid.
• Kalmar ska kunna erbjuda flexibla tider utöver dagens ”nattis-verksamhet”