FÖRETAGANDE, JOBB OCH NÄRINGSLIV

Företagande, jobb och näringsliv

Företagande, jobb och näringsliv

Arbetslösheten har minskat i Kalmar, men det finns fortfarande kalmarbor som inte har ett jobb att gå till. Inom specifika grupper ökar till och med arbetslösheten, trots rådande högkonjunktur, och det är framförallt bland unga utan gymnasiekompetens och nyanlända. I flera avseenden är det avgörande att människor har ett jobb. Att själv kunna försörja sig ger frihet att styra över sina liv. Vi får mer pengar till skola, vård och omsorg när fler jobbar och färre pengar går till bidrag. För varje krona som går till bidrag för en person som kan jobba är en peng som kunde gått till bättre skola, vård, omsorg och trygghet. För moderaterna kommer jobben alltid att vara en viktig del av vår politik.

Vi behöver företagsamma människor

Kalmar är en växande kommun och då spelar företagen och företagsamhet en avgörande roll, eftersom antalet jobb behöver i öka i takt med att vi ökar antalet invånare. Utan företag – inga jobb. Vi politiker kan inte skapa jobb, vi kan däremot ge bra förutsättningar för att företag ska etablera sig, växa och stanna kvar i Kalmar. Kalmar har förbättrat sig i den ranking bland landets 290 kommuner som Svenskt Näringsliv presenterar varje år, men vi behöver erbjuda ett bra företagsklimat med ännu bättre förståelse för företagens villkor. Vi är inte nöjda. Vårt arbete med att förbättra företagsklimatet ytterligare är något vi prioriterar högt.

Vi kommer att införa den så kallade Rättviksmodellen i Kalmar kommun. Rättviksmodellen är ett arbetssätt med en dialogbaserad tillstånd- och tillsynshandläggning. Ofta ligger kontaktytorna mellan företag och kommun inom framförallt tillstånd- och tillsynsärenden, och något som företagen har flest synpunkter på i sin kommun. Vi kommer att jobba aktivt för att förbättra och förenkla företagen kontakter med kommunen och då är införandet av Rättviksmodellen ett led i detta arbete.

Den administrativa belastningen på företagen kommer att kartläggas i syfte att minska den. Vi ska alltid ifrågasätta konsekvensen av ökad administrativ börda för företagen inför att beslut tas. Under denna mandatperiod har man tagit bort oppositionens medverkan vid näringslivsråd. Vi kommer att återinföra representation från majoritet och opposition vid företagsbesök och näringslivsråd. Det är av betydelse att visa på de demokratiska förutsättningarna för kommunen vid dialoger med företag.

God planberedskap

Kalmar växer kraftigt och det är av betydelse att det inte enbart är bostäder som byggs på tillgänglig mark. Vi behöver även ta hänsyn till utveckling av företag och sysselsättning när kommunen växer. Ofta är fokus på att ha en god planberedskap vad gäller bostäder, men moderaterna vill också säkerställa planberedskap vad gäller verksamhetsytor.

Kompetensförsörjning

Trots att det finns arbetslöshet i Kalmar är det många företag som inte hittar kompetens som passar dem. Det är i grunden arbetsförmedlingen som har ansvaret för att matcha kompetens med företagen, men man lyckas inte med sitt uppdrag. Moderaterna vill lägga ner arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och förändra uppdraget. Innan uppdraget är genomfört bör kommunerna ta över ansvaret för yrkesutbildning. För att så många kalmarbor som möjligt ska få ett arbete krävs ett nära samarbete med näringslivet. Det finns branscher med potential att växa i Kalmar inte minst inom e-handel, men även besöksnäringen – en bransch där många unga och nyanlända får sitt första jobb. Yrkes- och vuxenutbildning ska vara tydligt kopplade till den lokala arbetsmarknaden.

Första jobbet

I takt med rådande högkonjunktur sjunker arbetslösheten även bland unga, men inom specifika grupper där de saknar gymnasieexamen eller bland nyanlända ungdomar ser det annorlunda ut. Att unga människor kommer i arbete är en prioritering för moderaterna. Det första jobbet är alltid svårast att få, men också det allra viktigaste. Med ett första jobb kommer friheten att skapa sitt eget liv. Kommunen har ett stort ansvar för att inte unga hamnar i
utanförskap eller i värsta fall kriminalitet. Moderaterna prioriterar att unga ska få ett arbete.

Ansträngning ska löna sig

Den som blir försörjd av det gemensamma ska alltid förvänta sig krav på motprestation. För moderaterna är det en viktig del av arbetslinjen att ställa krav på alla som har arbetsförmåga att försörja sig själva, men också för att bryta utanförskap. Alla som försörjer sig på det gemensamma ska mötas av en individuell plan som syftar till egen försörjning. Den egna ansträngningen blir avgörande för att bryta utanförskap. I Kalmar ska det märkas skillnad för alla som anstränger sig eller inte.

Kalmar kommun som arbetsgivare

Kompetens, engagemang och bemötanden definierar i hög grad kvaliteten i kommunens verksamhet. Varken ett äldreboende eller en skola är bättre än sina medarbetare och vägen dit handlar om ett bra ledarskap. Ledare som uppmuntrar initiativ och innovationer skapar en sund arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Med moderaterna kommer vi alltid i möjligaste mån decentralisera verksamheter för ökat inflytande från de som är kunniga inom sitt arbete. Politiken ger ramarna för utveckling, men verksamheter ska alltid överlåtas till kompetens inom sina respektive arbetsområden.

Moderaterna vill att vi ska vara bättre på att ta tillvara på erfaren personal. Vi vill införa modellen 80/90/100, som innebär att medarbetare från 61 eller 62 års ålder fram till 65 alternativt 67 år kan gå ner i 80 procents arbetstid, behålla 90 procent av sin lön och pensionsavsättningar sker med 100 procent av tjänstepension. Konceptet ger medarbetare möjlighet att trappa ner arbetstid under en övergång till pensionering och med kompetensöverföring under en längre period. Flera lokala överenskommelser har förekommit, men det är viktigt att beakta de konsekvenser som kan påverka pensionen. Det ska alltid löna sig att ha arbetat.

Moderaterna i Kalmar vill

  • Införa Rättviksmodell i Kalmar för dialogbaserad tillstånd- och tillsynshandläggning
  • Prioritera ett gott företagsklimat
  • Kontinuerligt se över konsekvens av administrativ belastning för företag vid beslutsärenden
  • God planberedskap för verksamhetsytor
  • Förändra uppdraget för arbetsförmedlingen i sin nuvarande form
  • Kommunen övertar ansvar för yrkesutbildning
  • Prioritera arbete för unga och nyanlända
  • Krav på motprestation vid försörjning av det gemensamma för personer med arbetsförmåga
  • Införa konceptet 80/90/100 för att bättre tillvarata erfaren personal