BOSTÄDER

Bostäder

Bostäder

Kalmar är en attraktiv stad och kommun, med sin närhet till hav och natur. Många vill bo och leva i Kalmar, vars befolkning stadigt växer för vart år som går. Bostadsbyggandet har gått på högvarv, men det är viktigt att antalet arbetstillfällen växer i takt med antalet Kalmarbor och bostäder. Centrala delar av Kalmar präglas av historien med unik arkitektur, vilket vi alltid ska ta hänsyn till när vi bygger in i framtiden.

Bostadsmarknad i nutid

Även om det byggs mycket i Kalmar för tillfället, är det problematiskt för unga eller resurssvaga personer att få tag på en bostad med rimliga kostnader. Därför måste det till ett helhetsgrepp om bostadspolitiken för att möta ett växande behov av bostäder i takt med att vi blir fler i samhället, som följd av de senaste årens migration och befolkningstillväxt. Vi behöver öka flyttkarusellen för att frigöra mindre billigare lägenheter, men även se över hela hyresmarknaden, nybyggnation, finansiering och skuldsättning. Vi vill ge Kalmarhem i uppdrag att öka incitament för att komma igång med flyttkedjor. Det skulle till exempel kunna handla om flytthjälp, hyresreduktion eller flyttstädning.

Vi behöver ingående se över bostadsmarknaden inte bara lokalt utan även nationellt för att sänka byggkostnaderna och förändra traditionella bostadsformer. Vi vill se fler ägarlägenheter i Kalmar, vilket fördelar kostnaden mellan ägare när respektive ägaren redan från start är medfinansiär och beslutar själv över sin lägenhet. Systemet med ägarlägenheter är den mest vanliga boendeformen i vår omvärld, medan bostadsrättkonceptet är unikt för Sverige. Vid exploatering av ny bostadsmark bör krav ställas om fördelning av hyres-, bostads- och/eller ägarrätter. Vi vill också se olika kombinationstomter för att främja företagsamhet i anslutning till bostadsområden.

Bostadsförsörjningen i kommunal regi ska präglas av ekonomisk och social hållbarhet, samt vara föregångare för nybyggnation i områden utanför citykärnan. Det är viktigt att Kalmarhem tar spadtag som är strategiskt viktiga för utvecklingen av kommunen i stadsdelar och samhällen utanför innerstaden, med andra värden än citynära bostäder, för att säkra kollektivtrafik, skolor, vård och omsorg även in i framtiden.

Attraktiva stadsdelar

Kalmar växer i högt tempo och det är betydelsefullt hur stadsdels- och landsbygdsutveckling utformas. Att bygga attraktivt handlar om mer än bostäder där förutsättningar för sysselsättning, verksamheter och servicefunktioner skapar mervärden för boende. Det kan handla om mataffärer, jobb, gym, grönområden. Kalmar har också historiska värden att ta hänsyn till när man varsamt flyttar in i framtiden.

I stadsdelar som i högre grad än andra präglas av utanförskap behöver vi rusta i flera led. Det är viktigt att blanda bebyggelse och upplåtelseformer, för att människor inte heller ska flytta när de kommer i egen försörjning och arbete. Vi tror att ett led är att jobba nära människor som bor i mer utsatta områden för ökad delaktighet i att förändra bostadsområden.

Minskad byråkrati

Vi ska ha fortsatt fokus på att förkorta byggtider. Vi vill inte ha regler för reglernas skull. Moderaterna är övertygade om att det går att förenkla ytterligare för dem som vill bygga i Kalmar. Vi vill ha ökat inflytande över platser som märks som riksintressen och vi vill att kommunen har ansvar för strandskydd.

Länsstyrelsen är i flera avseenden orsak till att förlänga byggprocesser genom att se till särintressen istället för helheten av nybyggnation. Problemet är också att tolkning och beslut tagna av Länsstyrelsen kan skilja sig från län till län och från avdelning till avdelning där inställningen inte är lösnings- utan istället problemorienterad. Moderaterna vill att Länsstyrelsens ansvarsområden ska ses över – på sikt vill vi att ökat inflytande över riksintressen, djurliv och strandskydd övergår till att bli kommunalt ansvar.

Frihet med fribyggartomter

Moderaterna vill införa fribyggartomter i Kalmar. Det är en tomt där ägaren har rätt att välja vem som ska uppföra huset och hur det ska se ut, så länge man håller sig inom detaljplanens föreskrifter. Det innebär att utöver nationella regelverk ska det inte finnas hinder för huset placering, material eller färg. Inte heller ska det finnas begränsade möjligheter att använda exempelvis gröna tak, väggar eller solceller. De som ska bo i husen kan själva i högre grad bestämma mer om hur boendet ska leva upp till deras behov. Fribyggartomter tror vi är ett bra sätt att öka attraktiviteten för Kalmar som boendeort, när människor får möjlighet att förvekliga sina husdrömmar i högre grad.

Planberedskap

För att Kalmar ska fortsätta växa är det avgörande med god planberedskap. Det ska alltid finnas detaljplaner redo när en aktör vill bygga bostäder. Vi vill utveckla och upprätthålla en god planberedskap, där fokus istället kan vara att genomföra den planerade byggnationen.

Hållbar förtätning

Kommunerna har en viktig roll i att skapa hållbara stadsmiljöer i arbetet att utnyttja mark effektivt. Fördelar med förtätning av städer är att kollektivtrafik och cykel användas mer effektivt samt att det bildas nya mötesplatser samt att man samlar kluster för utbildning och innovation. Nackdelarna kan vara problem med luft, buller, stress, trängsel och minskade grönytor, samtidigt som nybyggnation sker på attraktiva områden där folk vill bo.

Förtätning av stadsrummet kräver långsiktig strategi där vi tar hänsyn till att utveckla attraktiva utemiljöer med gröna ytor för hälsa och rekreation. Att i hög grad bygga på attraktiva markområden genom förtätning ska med moderaterna vara en blandad bebyggelse för att motverka segregation samtidigt som vi ökar stadens attraktivitet.

Parkering som styrmedel

Moderaterna vill ha anlägga flera parkeringshus i Kalmar innerstad för mer effektiv mark-
användning. Parkeringar i Kalmar upptar mycket mark i centrala delar av innerstaden. I dagsläget är Kvarnholmen omringad av stora parkeringsytor som avgränsas av vattenstråk, Kalmarsund och citykärna. Efter decennier av diskussioner har Kalmar ännu inget parkeringshus. För närvarande pågår dessutom projektering och bygglovsansökan av fler överdimensionerade parkeringsytor i förhållande till bostadsområden för Ängö och Kalmarsundsparken, vilket är ett lågt markutnyttjande i förhållande till markens potentiella värde.

Moderaterna vill bryta trenden av stora parkeringsytor genom att införa en parkeringspolicy som ska aktivt bidra till att staden blir tillgänglig för alla. Vi vill införa en långsiktig och strategisk parkeringspolicy som bidrar till ett attraktivt Kalmar. Vi vill rikta biltrafiken till effektivt använda markområden med parkeringshus anpassade till historia och frigör därmed attraktiv mark, minskar biltrafik i delar av staden samt utvecklar stadsmiljön.

Moderaterna i Kalmar vill

  • Kalmarhem får i uppdrag att bidra till flyttkedjor genom olika incitament som exempelvis flytthjälp, hyresreduktion, flyttstädning
  • Upprusta bostadsområden i flera led för blandad bebyggelse och upplåtelseform
  • Bygga bostäder med äganderätt/ägarlägenheter, som komplement till hyreslägenheter och bostadsrätter
  • Förkorta byggtider
  • God framförhållning av planberedskap redo för nybyggnation
  • Minska länsstyrelsen inflytande över byggprocesser, genom att överlåta ansvar till kommunen inom strandskydd, djurliv, riksintressen
  • Införa Fribyggartomter, där ägaren själv kan påverka sitt bostadsbygge vad gäller utformning, färg, gröna tak och väggar, solceller o dyl.
  • Förtätning av staden ska ske med blandad bebyggelse för att motverka segregation samt säkerställa grönområden och rekreation i innerstaden
  • Parkeringspolitik som strategiskt styrmedel för biltrafik och mer effektiv markanvändning