ÅLDRAS I KALMAR KOMMUN

Åldras i Kalmar kommun

 

Det ska kännas tryggt att bli äldre i Kalmar kommun

Det ska vara trivsamt att åldras i Kalmar kommun. I Kalmar ska finnas en hög livskvalitet med guldkant i tillvaron där man ska kunna påverka sin livssituation och vardag. Oavsett hur man bor – hemma eller i omsorgsboende – ska det finns valmöjligheter för hur man spenderar dagarna.

Antalet äldre ökar stadigt i Sverige. Det är positivt och något att glädjas över, men att åldras innebär ofta att behovet av hjälp i vardagen ökar. Hur vi i Kalmar utformar hjälpen påverkar livskvalitet.

Kvalitet

Kvalitet är avgörande för den välfärdsverksamhet som levereras. För moderaterna är det viktigt att kunna erbjuda kvalitet och valfrihet, vem som bedriver verksamheten är sekundärt. De verksamheter som inte uppfyller kvalitetskrav ska inte begränsas av vinstuttag. Dessa verksamheter ska inte finnas över huvudtaget. För oss är det viktigt att vi har kvalitetskrav, som är lika höga för privata som för offentliga drivna verksamheter. I Kalmar kommer vi inte att tillåta verksamheter inom välfärder som inte uppfyller ställda krav på kvalitet.
Ett led i att påverka utformningen av den offentligt drivna verksamheten är att decentralisera, för att öka förutsättningarna för påverkan inom respektive verksamhet. Genom att decentralisera ges förutsättningar för personal och ledare att påverka kvalitet och den ekonomiska styrningen för att utveckla kvalitet inom omsorgen. Moderaterna vill genom ökad decentralisering stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare.

Aktivt boendeval

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktigt oavsett ålder. Möjligheten att själv kunna bestämma var man vill bo ska inte försvinna i takt med ålder. Vi vill införa en LOV-modell även för omsorgsboende, där personen som ska flytta till äldreboende kan välja själv. Samma förutsättningar som råder vad gäller det fria skolvalet ska äldre kunna välja sitt boende, eller välja bort. Med ett sådant system skulle de boenden som inte fungerar eller håller kvalitet väljas bort till förmån för dem som passar personen samt håller hög kvalitet.

I Kalmar har vi en privat aktör och det har visat sig att det skapades mycket oro i samband med byte av aktör. Genom att ändra förutsättningarna till en LOV-modell inom äldreomsorgen kommer vi även bort från upphandling av boende.

Vi vill även kunna erbjuda många olika former av boende. För dem som söker gemenskap, aktiviteter, trygghet och förutsättningar att åldras tryggt ska kunna välja boende som passar dem. Många vill ändå fortsätta att bo hemma, utan att flytta, så länge det är möjligt med stöd av hemtjänst och hemsjukvård som fungerar anpassat till sina förutsättningar. Det behövs olika typer av trygghetsboenden som kan underlätta och skapa värden för äldre, som närhet till olika serviceverksamheter.

Samverkan mellan kommun och landsting

Äldre personer som blir sjuka hamnar ofta i ett läge mellan kommunen och landstinget. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har både kommunen och landstinget ansvar för vården, men på olika sätt och i olika omfattning. Kommunen står för hemvården, den vård de äldre får i sitt hem. Därför är det av stor vikt att det finns ett samarbetsavtal mellan Landstinget och kommunen som säkerställer att omsorgstagaren får vård i den utsträckning som går i hemmet. Vi vill fortsätta att utveckla samverkansavtal för att inte personer själva ska behöva bekymra sig över om de vårdas av landstinget eller av kommunen. Ansvaret ska ligga hos kommunen och landstinget att säkerställa vårdkvalitet.

Kommun och landsting behöver samverka mer utifrån individen. För att äldreomsorgen ska utgå från personen i ännu högre grad vill vi erbjuda medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa god kvalitet inom äldreomsorgen. I kvalitetsmätningar ska även samverkan mellan kommun och landsting vara en parameter över hur väl samverkan fungerar för individen.

Digitala hjälpmedel

Trådlös uppkoppling ska vara lika självklart på ett äldreboende som i en skola. Dagens äldre använder i många fall smarta telefoner, datorer och surfplattor. Digital uppkoppling är en del av samhället och något vi måste tillgodose även i omsorgs- och vårdboende i Kalmar kommun, men även vara ett hjälpmedel för personalen. För dem som bor hemma kan digitala verktyg bidra till ökad trygghet och för att kommunicera med omsorgs- och vårdpersonal.

Moderaterna vill i högre grad utveckla samverkan med eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet, som verkar för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. De arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar. Det är av stor vikt inför framtiden att vi i högre grad utvecklar och använder oss av digital teknik inom välfärdsverksamheten.

Motarbeta ofrivillig ensamhet

Det krävs insatser på alla nivåer för motverka ensamhet bland seniorer. Vi som kommun behöver genomföra åtgärder som minskar risken för att äldre isoleras mot sin vilja. Vi som kommun behöver främja sociala mötesplatser och ha en genomarbetad plan för att motverka ensamhet bland äldre.

Moderaterna vill införa en kommunal plan för att motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre. Vi kommer att kartlägga antalet sociala mötesplatser i egen regi och i annan regi, samt bidra till att starta upp mötesplatser för föreningar i kommunen. Vi kommer också i högre grad jobba förebyggande genom hembesök bland äldre för att motverka ensamhet, fallskador och informera om den vård och omsorg som kommunen kan erbjuda. Vi vill se över förutsättningar för att kunna prata med någon om man känner sig deprimerad genom förebyggande besök, telefonlinje för äldre – ”Äldretelefon”. Vi kommer också att stödja föreningar att starta ”Äldrekontakt” alternativ ”volontärbyrån”, eller liknande, för att minska ensamhet och ofrivillig isolering genom volontärföreningar som komplement till kommunen för samtal och kontinuerliga träffar för äldre.

I Kalmar ska man kunna styra sin egen vardag, oavsett ålder. God och näringsriktig mat är viktigt för en sund och bra livskvalitet. Det ska också vara möjligt att i högre grad äta mat i skolmatsalar samt att vi kommer att se över möjligheten att införa system med matkuponger i samverkan mellan kommunen och lokala restauranger för erbjuda fler alternativ och valfrihet för äldre att välja hur man vill inta sin måltid. Äldre ska ha möjlighet till guldkant i sin vardag.

Demensvård

Att bemöta en person med demenssjukdom ställer särskilda krav på omsorgspersonalen. Utifrån dagens befolkningsprognoser beräknas runt 180 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom 2025, för att sedan nästan fördubblas fram till 2015. För att kunna göra ett bra arbete i Kalmar inom vård och äldreomsorg att bemöta och vårda äldre med demenssjukdom på bästa möjliga sätt vill vi öka kompetensen kring demens bland medarbetare. Som undersköterska eller sjuksköterska kan man vidareutbilda sig inom demenssjukdom. Vi vill öka antalet certifierade Silviasjuksköterskor samt Silviasystrar i Kalmar kommun.

Moderaterna i Kalmar vill

  • Införa LOV inom vård- och omsorgsboende
  • Decentralisera verksamheten. Genom att decentralisera ges förutsättningar för personal och ledare att påverka kvalitet och den ekonomiska styrningen för att utveckla kvalitet inom omsorgen.
  • Erbjuda kompetensutveckling för att stärka kvalitet och god omsorg inom kommunen.
  • Införa ’Samverkan’ som parameter i kvalitetsmätningar mellan Kalmar kommun och Landstinget.
  • Ökad samverkan med eHälsoinstitutet för att skapa mervärden med digital teknik
  • Införa Äldretelefon och stöd till frivilliga föreningar att etablera sig i Kalmar i syfte att minska ofrivillig ensamhet
  • Införa Matkuponger i samverkan med lokala restauranger och skolmatsalar för ökad valfrihet i samband med måltider
  • Öka antalet certifierade Silviasjuksköterskor och Silviasystrar