Kretsårsmötet framflyttat

Kretsstyrelsen har beslutat att flytta fram kretsårsmötet från imorgon den 15/3 till den 10/4. Årsmötet imorgon den 15/3 är alltså inställt! Detta pga att valberedningens förslag inte var medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet så som vår stadga tydligt förordar. Det är viktigt att allt går rätt till och att stadgan följs och därför har kretsstyrelsen nu fattat beslutet att flytta på årsmötet. Ni kommer att få en ny kallelse via brev nu i veckan men ni finner den också nedan.

 

Kallelse till kretsårsmöte med Nya Moderaterna i Kalmar kommun

Härmed kallas du som medlem i Kalmar Moderata kommunkrets till årsmöte, måndagen den 10:e april kl. 18:00. Mötet kommer äga rum i Magistern, bakom stadshuset (Storgatan 35b).

Årsmöteshandlingar med valberedningens förslag kommer att mejlas ut till samtliga medlemmar senast en vecka innan årsmötet.

Anmälan sker till info@kalmarmoderaterna.se

Varmt välkomna!

Vid frågor:

Kretsordförande, Lisa Jalmander
mobil: 070-217 42 23
Politisk sekreterare, Maria Stensby
maria.stensby@moderaterna.se
0480-43 21 00 – 070-300 37 70

 

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare för årsmötet
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Godkännande av årsmötets utlysning (*)
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag från styrelsen – (propositioner)
 11. Inkomna förslag från medlemmar och föreningar (motioner)
 12. Anteckning om självskrivna ledamöter (*)
 13. Val av ordförande
 14. Val av två vice ordförande i kretsstyrelsen
 15. Val av styrelseledamöter, utöver självskrivna (*)
 16. Val av två revisorer med ersättare
 17. Val av valberedning
 18. Val av ansvarig för Moderatkvinnorna (*)
 19. Val av ansvarig för Moderata Seniorer
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötet avslutas

 

Anmärkningar

Rösträtt vid årsmötet har medlemmar i någon av kretsens ingående föreningar.

 • 6 Kallelse till kretsårsmöte ska vara utfärdad av kretsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet
 • 9, 15 Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.
 • 12 Självskrivna ledamöter är: kretsens partiförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande som ersättare självskrivna ledamöter i kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande. (och i förekommande fall samfällda kyrkofullmäktigegruppens ordförande)
 • 14, 17 Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter (inklusive ordförande). Bland styrelseledamöterna ska en person utses till ansvarig för Moderatkvinnorna.

 

Öppet möte med Berga-Lindsdalsmoderaterna om en närvarande polis

polisenbergalindsdalDå har vi i Berga-Lindsdalsmoderaterna nästa möte, om polisnärvaro! Medverkande är Ulf Karlsson, polisen i Kalmar, och Olof Ersgård, fd länspolismästare.

Lindsdalsskolans matsal, Slätmossevägen 2, 22 mars, kl 18! Vi håller på till 1930!

Bjud gärna med dem som ni tror är intresserade!

Styrelsen i Berga-Lindsdal (m)