Skärpta krav, ökade drivkrafter och möjlighet att komma i jobb

Elisabeth Svantesson presenterade, i en intervju med Sveriges Radio, förslag för att stärka arbetslinjen, öka drivkrafterna till arbete och ge bättre förutsättningar för fler utrikes födda att få det första jobbet. 
Förslagen, från Moderaternas kommande budgetmotion, syftar till att bryta det nya utanförskapet och bidragsberoende genom att öka aktivitetskraven på den som erhåller etableringsersättning eller försörjningsstöd. Samtidigt ökar drivkrafterna att gå från bidragsberoende till jobb genom en stärkt jobbstimulans, säger Svantesson.

Sammanfattning av förslagen:

Jobbstimulans vid ekonomiskt bistånd

Under 2013 infördes en jobbstimulans som innebär att för den som erhållit försörjningsstöd under sex månader i följd, kan 25 procent av en sökandes nettoinkomst från arbete undantas från att räknas med vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Denna jobbstimulans bör utökas till 40 procent så att egna ansträngningar för att få det första jobbet än tydligare lönar sig. För en ensamstående tvåbarnsförälder som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära ytterligare en tusenlapp i ökad inkomst varje månad.

Aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd

Socialtjänstlagen bör skärpas så att det tydligt slås fast att den som är arbetsför och oförhindrad att arbeta är skyldig att vara aktivt arbetssökande, anmäld som arbetssökande på den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Etableringsersättning samtidigt som jobb i ett år 

När etableringsreformen genomfördes infördes en jobbstimulans som innebär att den som har arbete som en aktivitet i sin etableringsplan får behålla etableringsersättningen utöver sin lön under sex månader. Vi föreslår ökad etableringstid till tre år och i samband med detta bör tiden då en person kan få etableringsersättning samtidigt som denne har ett jobb utökas från sex månader till ett år. Regeringen tar istället helt bort jobbstimulansen och minskar därmed drivkrafterna att arbeta.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6267297

Alliansen står redo att överta regeringsansvaret

Våra budgetmotioner är olika i sina detaljer, men står på en gemensam och stabil grund. Idag presenterar vi dessa gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer, som kommer vara identiska i alla Allianspartiernas budgetar. Med dem är vi redo att när som helst kunna överta regeringsansvaret, skriver Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner i Expressen.
Sverige står inför stora framtidsfrågor som måste besvaras. Hur tar vi hand om en allt äldre befolkning? Hur ser vi till att människor med kortare utbildning kommer in på arbetsmarknaden och att nyanlända får jobb? Hur behåller vi vår konkurrenskraft, när tillväxtländerna knappar in? Det ställer krav på en väl förberedd regering. Kontrasten mot dagens regering är slående och vi ser nu konsekvenserna i den budget som presenterades förra veckan: Regeringspartiernas politik leder till 20 000 färre jobb när skatten på jobb och företagande höjs.
Den leder till mindre pengar i plånboken hos sex av tio svenskar. Den höjer trösklarna in på arbetsmarknaden för dem som redan har svårt att komma in och få ett jobb. Regeringens samlade skattehöjningar uppgår till över 150 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Den nuvarande regeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd för uppgiften om man gör anspråk på att förvalta människors förtroende och leda Sverige.
Alliansens partier kommer i år att presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Dessa kommer visa att vi är fyra olika partier som utvecklar vår politik, men de kommer också visa att vi har starka gemensamma värderingar och en gemensam grund för den ekonomiska politiken. Vi kommer med de gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer som presenteras i dag – och som kommer vara identiska i alla Allianspartiernas budgetar – när som helst kunna överta regeringsansvaret.
Vi har alltså gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken: Gemensam syn på det ekonomiska läget i vår omvärld. Gemensam politik för att återföra svensk ekonomi till överskott och en tydlig redovisning hur vi når överskottsmålet 2020. Och gemensamma utgiftstak för statens finanser, som är stramare än regeringens eftersom vi också är eniga om att hålla ett fastare grepp om de offentliga finanserna än regeringen nu klarar.
Vår samsyn speglas också i de satsningar och prioriteringar som vi gör. På fyra viktiga områden har vi gemensamma konkreta förslag i våra respektive budgetmotioner:
1. Vikten av fler jobb och ett längre arbetsliv. Sverige byggs starkt genom fler i arbete. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina liv. Därför måste det löna sig att arbeta, och trösklarna in till arbetsmarknaden måste sänkas. Jobben behöver bli fler både för de grupper som befinner sig i utanförskap, ofta unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda, men också för erfarna medarbetare, som står i valet mellan att arbeta lite längre eller gå i pension.
Regeringen väljer att försvåra för ett längre arbetsliv genom att göra det dyrare att anställa äldre, vilket kommer leda till att människor lämnar arbetslivet tidigare. Allianspartierna säger nej till regeringens höjda anställningskostnader för 65+. Sverige behöver i stället bli bättre på att tillvarata potentialen hos erfarna medarbetare, och därför gör nu alla Allianspartierna en gemensam satsning på 300 miljoner kronor i våra respektive budgetmotioner för att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt på att jobba mer. Drivkrafterna för att arbeta längre stärks och det blir enklare att planera för att stanna kvar och bidra lite längre på jobbet.
2. Vikten av mer kunskap i skolan. En bra utbildning, med fokus på mer kunskap och lärande, ger våra barn en bra start i livet och hjälper till att utjämna livschanser. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och rustas inför vuxenlivet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar.
Bra lärare ska ha högre lön. För att göra läraryrket mer attraktivt behövs möjligheter att göra karriär och utvecklas. Vi vill utveckla karriärtjänsterna för förstelärare eller lektorer. Det ger 5 000 eller 10 000 kronor mer i plånboken till duktiga lärare. Så höjer vi läraryrkets status.
3. Bättre förutsättningar för Sveriges företagare. Med goda villkor för företagande och entreprenörskap kan fler människor få ett jobb att gå till och fler vågar starta och driva företag. Allianspartierna går fram med ett samlat paket för att förbättra förutsättningarna för att starta och expandera företag genom bättre kompetens- och kapitalförsörjning och minskat regelkrångel.
4. Vikten av starka offentliga finanser. Utgifterna i transfereringssystemen väntas öka med 53 miljarder kronor mellan 2014 och 2019. Stora oplanerade utgiftsökningar försvagar möjligheterna att bygga upp säkerhetsmarginaler inför nästa kris. När utgifterna på statens budget stiger krävs åtgärder för att dämpa utgiftsökningen. Allianspartierna har därför enats om gemensamma besparingsförslag på migrationsområdet, genom ändrat ersättningssystem och ny boendeform för ensamkommande barn och unga, samtidigt som vi står fast vid att det behövs en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.
Våra budgetmotioner är alltså olika i sina detaljer, men står på en gemensam och stabil grund.
Vi kommer att fortsätta utveckla vår politik både enskilt och gemensamt för att i regeringsställning kunna genomföra viktiga reformer – senast 2018.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C)
Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (Fp)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (Kd)

Svenskt bistånd måste användas bättre i konfliktområden

Moderaterna föreslår att regeringen riktar om det svenska biståndet. I en intervju med Aftonbladet lyfter Anna Kinberg Batra behovet av att mer resurser ska gå till lägren i Syriens närområde.

I morse besökte Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra Röda Korsets verksamhet på Centralstationen i Stockholm, där organisationen hjälper de flyktingar som anländer.

– Jag ville se hur det fungerar när människor som måste fly faktiskt kommer hit, hur det praktiskt går till. Vi mötte till exempel en pappa med ett litet barn som behövde hjälp med att få tag på en barnvagn, säger Kinberg Batra.

Moderaterna kräver nu att regeringen är beredda att fördela om det svenska biståndet, så att mer pengar går till lägren i bland annat Syriens närområde.

– Det behövs hjälp på flera fronter. Vi ser att ett akut problem utanför Europa och en rot till att många måste fly är att FN-hjälpen på plats i läger inte fungerar tillräckligt väl.

Fossilfritt bränsle med sunt bondförnuft

Varför kräver socialdemokrater i Kalmar och länet biogas som enda bränsle i länets bussar under tio år? Varför vill de utesluta andra miljövänliga energikällor?

Vi har bara två biogasproducenter i länet. En finns utanför Kalmar och den andra utanför Västervik, vilket inte alls är tillräcklig tillverkning av biogas för länets alla bussar. Samtidigt fordras mycket pengar och riskvillighet av bönder som vill investera i biogasproduktion i större skala. Men Socialdemokraterna verkar tro att de kan få en ny biogasmarknad att växa fram genom ren och skär vilja.

I Europa i övrigt är det snarare elen som rycker fram till nya positioner som energikälla i fordon. Bilar och bussar kan gå allt längre sträckor per laddning, och nya laddtekniker ser dagens ljus i allt snabbare takt. Inte minst följer fordonsindustrin utvecklingen mot eldrivna fordon och minskar produktion av biogasfordon. Med blicken mot övriga Europa är det snarare elproduktion av biogas eller vätgas ur biogas som på sikt kan vara intressant för den gröna näringen.

Självklart ska stöd ges i den mån politiken kan bidra till fossilfri utveckling. Jag anser personligen att lokal fossilfri produktion är av stor betydelse för Kalmar med stöd från politiken, men viktigt att inte särbehandla i enlighet med kommunallagen. Biogas måste ges samma villkor och möjligheter till teknikutveckling som annan energiproduktion, i annat fall riskerar vi att subventionera in Kalmar och länet i en farlig återvändsgränd.

Politiker ska inte själva styra detaljval mellan olika energitekniker de själva varken har kunskap eller vetenskaplig forskning att utgå från genom att locka eller tubba producenter till det ena eller andra beslutet. Det är inte vår sak att tvinga fram en miljöteknik bland många. I synnerhet inte att så att vi riskerar andras – i detta fall lantbrukares – ekonomi och framtid genom ensidigt beslut.

Säg nej till en politisk detaljstyrning. Säg istället ja till fortsatt miljövänlig utveckling av fossilfritt bränsle med sunt bondförnuft.

Christina Fosnes, oppositionsråd

Hjälpmedelsmässa i Karlskrona

IMG_1571Idag besökte Per Dahl, viceordförande i omsorgsnämnden, tillsammans med Jan-Åke Nordin, vice ordförande (m) i motsvarande nämnd i Karlskrona årets hjälpmedelsmässa. Där mötte de bland andra talaren Carina Wallman, från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, som faktiskt finns i Kalmar.

En mycket stor del av omsorgen och vården om människor sker av anhöriga – föräldrar, barn, makar/makor, släktingar. Ofta behöver också dessa anhöriga stöd för att inte själva knäckas av de uppgifter de åtagit sig. Nka har till uppgift att bevaka vad som sker och främja kunnande och engagemang om anhörigas situation.

Tillgänglighetsdagen 2015

IMG_1569
I fredags besökte Per Dahl (första vice ordförande omsorgsnämnden) och Kerstin Edvinsson (ledamot socialnämnden) årets upplaga av tillgänglighetsdagen. Deltagare under dagen var bland annat ledande politiker i kommunen, tjänstemän från kommunens förvaltningar och intresseorganisationer som är representerade i kommunens tillgänglighetsråd. Under dagen fick de pröva på hur det är att vara synskadad och äta samt att vara synskadad eller rullstolsburen och ta sig från Länsmuseet till Domkyrkan.

Ett öppet samhälle är ett rikare samhälle

Sverige är ett öppet land. Vi ska vara stolta över den mångfald som finns bland oss.

Ett öppet samhälle är ett rikare samhälle. Det ska gälla i hela Sverige. En fråga som då är rimlig att ställa sig är om vi lever upp till det på alla områden. Är det till exempel möjligt att utan problem leva öppet som homo-, bisexuell eller transperson i vårt län och våra kommuner.

Vi vet att svaret inte är så enkelt. Det finns skäl som gör att hbtq-personer oftare känner sig utsatta i samhället. Undersökningar visar att unga hbtq-personer ofta mår betydligt sämre än sina jämnåriga och att det är fler som försöker eller lyckas skada sig själva. Många hbtq-personer väljer att flytta från mindre städer, orter och län för att bo i våra storstäder.

Över tid så förändras attityder. Gamla fördomar bryts ner, strukturer och normer blir öppnare för fler. Men vi har också ett ansvar att jobba för att skynda på en sådan utveckling. Menar vi allvar med ett öppet och välkomnande Kalmar län för alla, har vi en hemläxa att göra i kommuner och landsting.

Vi kan genom politiska beslut se till att vända på alla stenar och genomtänkt arbeta för att skapa öppenhet och möjligheter för alla. Hbtq-personer upplever oftare än andra problem och brister i kontakter med institutioner i samhället som vården. Det finns en känsla av att bli ifrågasatt, att få ett sämre bemötande och att bli osynliggjord. I grunden handlar det om kunskap.

Bristande kunskaper om hbtq-personers livsvillkor, bristande förståelse och insikt i vad det innebär att vara hbtq-person riskerar att få konkreta konsekvenser för vård och omsorg. Det finns en risk att relevanta frågor inte ställs. Särskilt problematiskt kan detta vara för unga i kontakten med ungdomsmottagningar där osäkerhet och egen okunskap kan göra situationen väldigt jobbig.

Den enkla utgångspunkten är att alla borde få bli sedda för den de är. För att uppnå det inom hälso- och sjukvården behöver vi jobba mer medvetet med synliggörande, bemötande och kompetens. Vi kan gemensamt med enkla insatser jobba för att öka kunskapen bland beslutsfattare, chefer och medarbetare i verksamheter i kommuner och landsting om hbtq-personer för att ge alla ett lika professionellt och bra bemötande, alla ett synliggörande och en bekräftelse, alla en trygghet i kontakten med det offentliga.

För oss är det här viktigt. Som parti har vi valt att ta ställning för att kommuner och landsting ska genomföra ett hbtq-lyft. Vi vill att kommuner och landsting visar hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl invånare, som medarbetare. Att alla kommuner och landsting inför hbtq-handlingsplaner för att säkerställa att det finnas en grundläggande hbtq-kompetens.

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater
Sophia Ahlin, Distriktsordförande Öppna Moderater sydost
Måns Linge, Distriktsordförande MUF Kalmar län

Medlemsträff – Aktuellt i Kalmarpolitiken

headeraktuelltiKalmar

Vad händer i kommunpolitiken i Kalmar och vilka aktuella frågor pratas det om just nu? Det och mycket mer går vi igenom tillsammans.

Oppositionsråd Christina Fosnes förklarar och svarar på frågor och givetvis är alla medlemmar varmt välkomna.

Tanken är att detta skall vara ett återkommande event 1 gång/månad, så hjälp gärna till att sprida informationen till dina partivänner.

När? Torsdag den 8 oktober
Tid? 18:00-19:30
Var? Magistern, Stadshuset Kalmar

Vid frågor, kontakta politiska sekreteraren Maria Stensby
mobil: 070-682 37 51
mail: maria.stensby@moderat.se

Bloggnytt från Christina Fosnes om delade turer i kommunens omsorg

Hyckleri på högstanivå

Min kritik mot vänsterns och majoritetens hyckleri vad gäller delade turer blev istället ett slagträ mot mig och moderaternas politik i Kalmar kommun i en av de frågor jag driver hårdast och värnar mest för våra anställda inom omsorgen. Hur kunde det ens hända? Borde inte det vara Dahl och majoriteten som granskas djupare? Varför får s, v och c tolkningsföreträde även när det är direkt motsägelsefulla påståenden som kan ifrågasättas på punkt efter punkt? Kan det vara så att journalister och tidningsledning är så nöjda med den politiska ledningen i Kalmar att man väljer att slå ner på oppositionen så hårt det bara är möjligt? Det är inte utan att jag undrar.

Läs hela blogginlägget här:

Öppet brev med anledning av dagens artikel i barometern om delade turer

Med anledning av dagens artikel i barometern om delade turer inom kommunens omsorg, publicerar vi nu ett öppet brev från Nya Moderaternas oppositionsråd Christina Fosnes. 

 

Hej,

Vill säga att jag faktiskt blev besviken över att min kritik på Bertil Dahls uttalande om delade turer resulterade i att han fritt fick kritisera och göra sig lustig över sin och majoritetens tolkning av moderaternas ekonomiska politik. Hade hoppas att det skulle framgå att vi driver dessa frågor aktivt som oppositionsparti.

De 20 miljoner som majoriteten påstår att det kostar att slopa delade turer utgår från att man schemalägger ’ledig tid’ när omsorgspersonalen väntar på nästa pass. Det är majoritetens argument för att slippa ändra på schemaläggning. Inte vårt.

Givetvis kan man hantera slopandet av delade turer på annat sätt om vi får råda. Det finns goda exempel. Vi har räknat på helt andra förutsättningar för schemaläggning och delegerat ansvar som genererar vinst totalt sett med successivt införande. För oss handlar det om politiska prioriteringar där det framförallt finns mervärde och vinster att få för alla med lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och ökad trivsel för omsorgstagare.

50 miljoner i kostnad för träning på arbetstid ser majoriteten rakt upp och ner som ’förlorad arbetstid’ i sin kostnadsberäkning. Vi ser det från ett annat perspektiv. Kalmar Vatten har träning på arbetstid, liksom polis och brandmän. Att kunna erbjuda förebyggande hälsovård för människor med fysiskt krävande arbete har snarare visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt – inte tvärtom.

Det är klart att Bertil Dahl med Socialdemokrater och Centern är obekväma med att vi har fokus på kommunens kärnverksamheten – vård, skola och omsorg, men det kommer vi garanterat fortsatt ha.Med vänliga hälsningar
Christina Fosnes
Oppositionsråd Moderaterna Kalmar kommun